Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinations­rekommendationer för riskgrupper

Vaccin

Riskgrupp

Dosering

Kostnads­ansvar

Säsongs­influensa

Vårdgivarguiden.


Kostnadsfritt till riskgrupper under den årliga vaccinations-kampanjen.

  Till personer med kronisk hjärt-och/eller lungsjukdom, astma (barn/ungdom astma grad 4), kronisk lever eller njursvikt, instabil diabetes mellitus, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, extrem fetma (BMI >40), kraftigt nedsatt immunförsvar av sjukdom eller medicinering, eller flerfunktionshinder hos barn. Årligen till riskpatienter.  
  Gravida med samtidig risksjukdom. Gravida med samtidig risksjukdom kan rekommenderas vaccination redan under tidig graviditet det vill säga första trimestern om influensan startat.  

Pneumo­kocker

För detaljerat schema se Vårdgivarguiden.  Till personer med ökad risk för pneumokock­sjukdom på grund av underliggande kronisk sjukdom; kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes, extrem fetma BMI >40, neuromuskulära sjukdomar som påverkar andning. En dos Pneumovax, revaccination när det gått mer än 5 år sedan föregående dos. Kostnadsfritt till riskgrupper.
  Till personer med mycket hög risk för pneumokock­sjukdom, på grund av nedsatt mjältfunktion, utförd eller planerad splenektomi, gravt nedsatt immunförsvar (till exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade, behandling med >15 mg Prednisolon/ dag, annan immunsupprimerande behandling eller TNF-hämmare i kombination med metotrexat, nefrotiskt syndrom, cochleaimplantation, likvorläckage, samt cystisk fibros. Apexxnar (ibland i kombination med Pneumovax), se även Pneumokockvaccination till högriskgrupper Kostnadsfritt till riskgrupper.

Meningo­kocker

Till splenektomerade personer med nedsatt mjältfunktion, personer med komplementdefekt eller som behandlas med läkemedel som hämmar komplementbildnings­systemet (eculizumab/ Soliris)

Se Folkhälsomyndigheten. 

Meningokock ACWY Se ovan. 2 doser med 2 mån intervall, boosterdos efter 5 år. Betalas av individen.
Meningo­kock grupp B Se ovan. 2–3 doser beroende av vaccinsort. Behov av boosterdos ej fastställt. Betalas av individen.

Hepatit A

Män som har sex med män, personer som injicerar droger och till personer som ingår i smittspårning.

2–3 doser beroende av vaccinsort.

Kostnadsfritt i Region Stockholm för angivna riskgrupper.

Hepatit B

Män som har sex med män, till personer som injicerar droger, till sexualpartners och familjemedlemmar till personer med hepatit B, barn och personal som vistas i samma grupp inom barnomsorgs-verksamheten som småbarn (<6 år) med hepatit B samt till barn upp till 18 år (eller 20 år om de går i skolan) från länder med medel till hög prevalens av hepatit B.

3 doser; 0, 1 och 6 månader.

 

Kostnadsfritt i Region Stockholm för angivna riskgrupper.

  Rekommenderas också till personer med kronisk hepatit C, hiv, njursvikt/aktiv uremivård (njur­transplantation och dialysvård) samt till personal inom omsorgsverksamhet som kommer i kontakt med personer med hepatit B. Föräldrar och syskon till adoptivbarn från medel- till högendemiska länder. 3 doser; 0, 1 och 6 månader Betalas av individen.

TBE

Vårdgivarguiden.


Till boende i Stockholms län som vistas i skog och mark.

Personer <50 år:

Grundvaccin x 3, booster efter 3 år därefter vart 5:e år.


Personer >50 år och immun­supprimerade:

Grundvaccin x 4, dos 5 efter 3 år därefter vart 5:e år.

Betalas av individen.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad