Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inledning

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Många läkare som behandlar patientgruppen de mest sjuka äldre – framförallt allmänläkare och geriatriker – arbetar dagligen med frågor om olika läkemedelsbehandlingar ska initieras, behållas eller avslutas. Målsättningen med dessa rekommendationer är att förbättra kvaliteten i läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre med syfte att lindra symptom, öka livskvaliteten och minska risken för biverkningar. Den grupp som avses är i första hand patienter 75 år och äldre med om­fattande sjukvårds- och omvårdnadsbehov. Kognitiv svikt är vanligt, liksom symtom som associeras med ”skörhet”. Den förväntade återstående livslängden överstiger sällan två till tre år.

Äldre patienter är sannolikt underbehandlade i många fall, men även överbehandling är mycket vanligt, vilket kan leda till sjukhusvård på grund av biverkningar. All läkemedelsbehandling ska anpassas efter patientens individuella förutsättningar och detta är särskilt viktigt vid behandling av de mest sjuka äldre. Bland annat förändras farmako­kinetik och farmakodynamik med ökande ålder och sjuklighet, med ökad risk för biverkningar.

Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av de multisjuka, sköra, mycket gamla patienterna är ofta begränsat. Huvudsakligen används evidens från yngre och friskare patienter och handläggningen av de allra äldsta baseras till stor del på klinisk erfarenhet. För sköra och mycket sjuka äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet ofta prioriteras före prevention. Den behandling som erbjuds ska anpassas efter uppskattad nytta för den individuella patienten. Både läkemedel som har symtomlindrande effekt och läkemedel med effekt på överlevnad kan vara viktiga att behålla. Symtomlindrande läkemedel prioriteras i slutskedet av livet.

Följande rekommendationer är utarbetade av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar tillsammans med övriga expertråd. Arbetet har inspirerats av läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionens behandlingsrekommendationer: Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2014.

Läkemedelsrekommendationerna är baserade på Kloka Listan för 2018

Bakgrundsdokumentationen till respektive avsnitt publiceras endast på www.janusinfo.se

Arbetet med broschyren om Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre har letts av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar

Pauline Raaschou, med dr, överläkare, ordförande
FO Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@sll.se

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kristina.persson@sll.se

Följande expertråd i Stockholms läns läkemedelskommitté har deltagit i arbetet:

Allmänmedicin

Analgetika och reumatologiska sjukdomar

Endokrinologiska och metabola sjukdomar

Gastroenterologiska sjukdomar

Geriatriska sjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar

Infektionssjukdomar

Luftvägs- och allergisjukdomar

Medicinska njursjukdomar

Neurologiska sjukdomar

Psykiatriska sjukdomar

Urologi

Vaccinationer

Senast ändrad 2019-09-02