Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär sjukdom

Vad bör behandlas

Studier av hjärt-kärlprevention med statiner som omfattar personer upp till 80–85 års ålder talar för en likvärdig relativ riskreduktion och därmed större absolut riskreduktion hos äldre. Äldre ska därför erbjudas behandling på samma indikation som yngre men indikationen ska värderas i relation till uppskattad biologisk ålder snarare än efter kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

Hos äldre patienter finns en ökad risk för biverkningar till exempel vid polyfarmaci med risk för interaktioner, samt risk för ackumulation vid dålig njurfunktion och eventuellt även ökad känslighet för biverkningar på grund av generellt nedsatta organfunktioner.

De vanligaste biverkningarna av statiner är mag-tarmbesvär och muskelvärk. De är dosberoende klasseffekter. Allvarliga leverfunktionsstörningar är sällsynta. Risk för muskelbiverkan föreligger framförallt vid interaktion med andra läkemedel, hos äldre, vid låg kroppsvikt och hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Vilka läkemedel bör användas

Vid eventuell behandling rekommenderas simvastatin 20 mg/dag eller atorvastatin 10 mg/dag.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas

Statin i hög dosering är inte aktuellt hos de mest sjuka äldre.

När kan behandling avslutas

Hos de mest sjuka äldre är nyttan av statinbehandling tveksam och pågående behandling kan ofta sättas ut.

Källa

Kutner JS, Blatchford PJ, Taylor DH Jr, Ritchie CS, Bull JH, Fairclough DL et al. Safety and benefit of discontinuing statin therapy in the setting of advanced, life-limiting illness: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015 May;175(5):691-700. PubMed

Naci H, Ioannidis JP. How good is "evidence" from clinical studies of drug effects and why might such evidence fail in the prediction of the clinical utility of drugs?Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:169-89. PubMed

Rosello X, Pocock SJ, Julian DG. Long-term use of cardiovascular drugs. Challenges for research and for patient care. J Am Coll Cardiol. 2015 Sep 15;66(11):1273-85. PubMed

Senast ändrad 2018-04-17