Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Individanpassa dosen av paracetamol till äldre

Till äldre är en dygnsdos paracetamol om 3 gram (doserat 1 gram x 3) eller lägre lämpligt. Doseringen av paracetamol bör utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter. Vid påtagligt sänkt njurfunktion bör dosen reduceras oavsett ålder.

Äldre exponeras sannolikt för högre plasmanivåer av paracetamol än yngre vuxna vid samma dos [1,2]. En anledning kan vara minskad glukuronidering och sulfatering av paracetamol i levern. Äldre med många läkemedel och kroniska sjukdomar kan vara extra känsliga [2,3]. Enligt klinisk praxis och med stöd från enstaka studier [4] bör 1 gram x 3 per dygn vara högsta dos till äldre, trots att denna dosering inte anges i Fass.

Nya doseringsanvisningar vid sänkt njurfunktion

På begäran av Läkemedelsverket reviderades doseringsanvisningen för paracetamol under 2017 till patienter med nedsatt njurfunktion. De nya rekommendationerna anger 500 mg x 4 för patienter med eGFR 10–50 ml/min [5,6]. Denna förändring av SPC-texten är ännu inte genomförd för alla preparat innehållande paracetamol.

För äldre individer bör rutinmässig maxdos (1 gram x 3) av paracetamol undvikas. Doseringen av paracetamol bör utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter. Lägre dos än 1 gram x 3 dagligen är ofta tillräckligt. Hos individer med eGFR <50 ml/min bör maxdosen reduceras till 500 mg x 4 oavsett ålder.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar

Källa

  1. Liukas A, Kuusniemi K, Aantaa R, Virolainen P, Niemi M, Neuvonen PJ, Olkkola KT. Pharmacokinetics of intravenous paracetamol in elderly patients. Clin pharmacokinet. Feb 2011;50(2):121-9. PubMed
  2. Wynne HA, Cope LH, Herd B, Rawlins MD, James OF, Woodhouse KW. The association of age and frailty with paracetamol conjugation in man. Age Ageing. 1990 Nov;19(6):419-24. PubMed
  3. Miners JO, Penhall R, Robson RA, Birkett DJ. Comparison of paracetamol metabolism in young adult and elderly males. Eur J Clin Pharmacol. 1988;35(2):157-160. PubMed
  4. Bannwarth B, Pehourcq F, Lagrange F, Matoga M, Maury S, Palisson M, Le Bars M. Single and multiple dose pharmacokinetics of acetaminophen (paracetamol) in polymedicated very old patients with rheumatic pain. J Rheumatol. 2001 Jan;28(1):182-4. PubMed
  5. Fass. Produktresumé Alvedon
  6. Fass. Produktresumé Paracetamol Alternova

Uppdaterad: 2018-11-06