Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen skillnad i toxiska biprodukter mellan Sevorane och Sevofluran Baxter

Delvis olika metoder används vid framställning av sevoflurane. Företagen har löst problem med toxiska biprodukter olika. Så långt det går att bedöma i dagsläget finns ingen kliniskt betydelsefull skillnad avseende toxicitet mellan preparaten Sevorane och Sevoflurane Baxter.

Sevoflurane (Sevorane, Abbott), patenterades som medicinal substans 1972, men kom inte att marknadsföras i USA förrän 1995, efter det att patenttiden löpt ut [1]. Sevorane salufördes då i en brunfärgad, opak glasflaska.

År 1996 upptäcktes flaskor med illaluktande, grumligt innehåll, alla från samma fartygscontainer. Analys av flaskorna visade att dessa innehöll små mängder av substansen vätefluorid (HF) [1]. Ämnet är mycket toxiskt och letalt för människa i koncentrationer ner till 50 PPM. Exposition för så lite som 1 PPM under 5 minuter kan orsaka allvarliga lungskador [2].

Flaskorna innehöll koncentrationer av HF upp till 863 PPM [2]. Analys visade att sevoflurant delvis brutits ned och defluorinerats under inverkan av en Lewis-syra (elektronacceptor). Den utgjordes i det här fallet av järnoxid (rost) från en av containerns ventiler [1,2]. Sevofluran transporterades i containrarna till en lokal och fylldes på glasflaskor.

Exempel på andra Lewis-syror är aluminiumoxid, som finns i glas. Sevofluran kan sålunda reagera med aluminiumoxid i glasflaskans vägg, och även där defluorineras till vätefluorid. HF kan sedan reagera med kiseloxid, en annan kemisk förening i glas. Då bildas kiseltetrafluorid, som också är starkt toxiskt. När detta ämne sedan kommer i kontakt med fukt sker en hydrolysering tillbaka till HF och kiselsyra [1].

Eftersom vatten effektivt hämmar Lewis’ reaktion redan i små mängder, kunde företaget enkelt lösa problemet med defluorinering genom tillsats av vatten i koncentrationen 300 PPM [1,2]. Abbott tog patent på denna nya beredning av sevofluran. Ett patent som fortfarande hindrar andra läkemedelsföretag från att göra detsamma.

Jämförelse av egenskaper

Sedan en tid finns en generisk substans på marknaden, Sevofluran Baxter (SB). Den framställs genom en delvis annan metod än Sevorane. Framställning sker från hexafluorisopropranol (HFIP), via metylering till sevometyleter (SME). Därefter sker klorinering till klorosevoeter och slutligen fluorinering till sevofluran.

Baxter har löst problemet med defluorinering genom att sevofluran levereras i aluminiumflaskor, inklädda med en tunn film av epoxyfenolharts. Liknande film finns i vissa konservburkar för livsmedel. Genom att utesluta aluminiumoxid och kiseldioxid i förpackningens innerlager har alltså Baxter kringgått problemet med bildning av HF, utan att göra intrång på Abbotts patent.

Vid jämförelse mellan en batch sevofluran från Abbott och fyra batcher från Baxter, visade den kemiska analysen inte någon signifikant skillnad i föroreningsgrad mellan preparaten. Tre av batcherna från Baxter hade 100 procentig renhet, medan en batch innehöll föroreningar till 50 PPM, framför allt av HFIP (16 PPM). I Sevorane från Abbott kunde bland annat SME och Compound A (15 respektive 4 PPM) detekteras. Nivåerna av samtliga föroreningar ligger väl under aktuella gränsvärden. De har bedömts som atoxiska och utan klinisk betydelse. Vätefluorid förekom inte i någon av batcherna.

Som en nackdel har framhållits att Baxters förpackning inte tillåter visuell inspektion av innehållet före påfyllnad i förgasare. Det torde dock även gälla Sevorane på grund av flaskans opacitet. Varje förgasare är emellertid försedd med ett fönster, där aktuell vätskenivå kan avläsas. Genom detta kan vätskan med lätthet inspekteras, och eventuella föroreningar detekteras.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för perioperativ medicin och intensivvård

Källa

  1. Baker MT: Sevoflurane: Are there differences in products? Anesth Analg 104:1447-51; 2007. PubMed
  2. Dahan A: Generic versus brand pharmaceuticals: Doctor, know your drugs! Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie, 19:69-72; 2006.
  3. PDR-00755, Comparative Analysis of sevoflurane produced by Baxter Healthcare Corporation and EU brand leader Sevorane Abbott.

Senast ändrad 2019-07-01