Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Individuellt vaccinationsschema

Råd vid individuellt vaccinationsschema

Avvikelser från det nationella vaccinationsprogrammet innebär att vaccinationsstatus behöver kartläggas och vaccinationskompletteringarna planeras och ordineras. Detta är en läkaruppgift.

Vid första kontakten med ett sådant barn:

  • kartlägg vaccinationsstatus med hjälp av skriftlig dokumentation och vårdnadshavares uppgifter.
  • ge information till vårdnadshavare och/eller den unga om vilka vaccinationer som rekommenderas och varför.
  • inhämta medgivande för vaccination hos vårdnadshavare.

Läkare på barnhälsovård eller inom elevhälsan ska därefter planera, ordinera och dokumentera vaccinationer i respektive journal. Denna initiala kartläggning är nödvändig liksom dokumentation och ordination.

Vårdnadshavares medgivande ska om möjligt alltid skaffas. För nyinvandrade elever i gymnasieskolan är detta ibland ett omöjligt och tidsödande uppdrag. Uppgift om vårdnadshavare kan dessutom saknas. Det kan finnas elever på gymnasiet som önskar bli vaccinerade, där vårdnadshavare tidigare har motsatt sig detta. Ungdomar ska tillmätas egen autonomi i relation till mognad och ålder.

I det enskilda fallet kan prövas om medgivande från vårdnadshavare ovillkorligen ska inhämtas eller om elevens eget medgivande räcker. Eventuell prövning och medgivande ska dokumenteras i journalen.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03