Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om vaccinerna

Vaccin mot Polio

Allmänt

Grundimmunisering ges vanligen med kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, Hib, polio och hepatit B. Det finns även separat poliovaccin, (Imovax Polio). Vaccinet utgörs av formaldehydinaktiverade poliovirus av typ 1 (Mahoney), typ 2 (MEF 1), typ 3 (Saukett). Immunitet uppnås cirka två veckor efter andra injektionen och består minst fem år efter avslutad grundimmunisering. Det separata poliovaccinet kan ges både som intramuskulär och subkutan injektion.

Vaccinhantering

Separat poliovaccin ska förvaras vid 2–8 °C, och får inte frysas. Kontrollera kylskåpstemperaturen regelbundet med min/max termometer.

Ålder för vaccinering

Poliovaccin ges vid 3, 5 och 12 månader (vanligen i kombination med difteri, stelkramp, kikhosta, Hib och hepatit B) samt vid 5–6 års ålder (vanligen i kombination med difteri, stelkramp och kikhosta).

Intervall

Grundläggande polioimmunisering omfattar tre injektioner på vardera 0,5 ml hos både barn och vuxna. De två första injektionerna ges med två månaders mellanrum. Den tredje injektionen skall ges tidigast sex månader och helst inte senare än tolv månader efter den andra injektionen.

Grundskyddet måste förstärkas genom en fjärde injektion som bör ges cirka fyra år efter avslutad grundimmunisering. Fyra doser poliovaccin räcker för livslång immunitet såvida barnet inte ska resa till ett land med pågående poliospridning och det var minst tio år sedan föregående dos. Information om poliodrabbade länder och extra poliovaccination vid resa till sådant land finns på www.folkhalsomyndigheten.se.

Rekommenderade intervall mellan:
DTP-polio+Hib+hepatit B dos I och DTP-polio+Hib+hepatit B dos II är två månader, men kan vara minst sex veckor och högst sex månader.

DTP-polio+Hib+hepatit B dos II och DTP-polio+Hib+hepatit B dos III är minst sex månader och högst tolv månader.

Intervallet mellan polio III och polio IV bör vara fyra år men minst tre år.

Vid avvikelser i tidsintervall behövs läkarordination.

Se även tabell 2 för intervall med kommentarer.

Ge alltid den dos tillverkaren rekommenderar.

Dela aldrig upp doserna i mindre portioner i avsikt att minska biverkningarna.

Vaccinationsteknik

Vaccinet ges till och med ett års ålder som en intramuskulär injektion i utsidan på lårets framsida mellan ”pressveck” och lateralsidan av låret (muskulus vastus-lateralis). Ge omväxlande höger-vänster-höger sida. Vid behov kan vaccinationer ges i låret i alla åldrar. Kombinationsvaccinet DTP-polio, vid 5–6 års ålder, ges intramuskulärt i muskulus deltoideus i överarmen.

  • Nålen ska vara 0,6 mm i diameter och 25 mm lång (blå).
  • Injektionen ges med 90 graders stickvinkel.
  • Kanylen förs in till maximalt 2/3 och får aldrig föras in till fästet! På de minsta barnen lyfts muskelmassan för att inte nålen ska träffa femur.

Separat poliovaccin (Imovax Polio) efter 1 års ålder, ges som subkutan eller intramuskulär injektion i överarmen. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, kan även ges i låret.

  • Nålen ska vara 0,6 mm i diameter och 25 mm lång (blå).

Subkutana injektioner ges med 30–45 graders stickvinkel med proximal stickriktning, i detta fall upp mot skuldran.

Ofullständigt vaccinerade

Följande gäller för barn som fått oralt polio vaccin (OPV) i form av droppar utomlands (till exempel Sabin drops):I länder med låg hygienisk standard och vid svåra sociala förhållanden i hemlandet är vaccinet otillförlitligt och barnen bör därför betraktas som ovaccinerade. Tre peroralt givna doser under någorlunda goda förhållanden bör endast kompletteras med en injektion av poliovaccin medan 1–2 perorala doser innebär att man måste börja om från början.Några allvarliga biverkningar till följd av för många poliovaccinationer har inte rapporterats.

Avsteg från vaccinationsprogrammet utöver de tidsgränser som anges i tabell 2 får göras genom ordination av den ansvariga läkaren.

Kombination med andra vacciner

  • Separat poliovaccin (monovalent) kan ges i samma spruta som Act-Hib.
  • Separat poliovaccin Imovax Polio kan även ges samtidigt med andra barnvacciner dock på separata injektionsställen.

Se även tabell 4 (i avsnittet Hur vacciner kan kombineras) för kombination av vacciner med kommentarer.

Skyddseffekt

Poliovaccination ger efter grundimmunisering med fyra doser en näst intill 100-procentig immunitet mot polio.

Biverkningar

Som regel inga men lokal reaktion med rodnad, svullnad, ömhet och ibland feber kan förekomma.

Kontraindikationer

  • feber eller pågående infektion med allmänpåverkan
  • pågående antibiotikabehandling utgör i sig ingen kontraindikation
  • tidigare allvarlig reaktion på vaccinet eller känd allergi mot dess komponenter

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad 2019-07-03