Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aripiprazol – nytt antipsykotikum som inte är bättre än haloperidol

Expertgruppens utlåtande om aripiprazol

Aripiprazol (Abilify) representerar ett nytänkande. En förhoppning är att aripiprazol bättre skall upprätthålla optimal dopaminerg transmission jämfört med övriga neuroleptika och därmed gynna kognitiva funktioner. En annan är färre extrapyramidala biverkningar. Dessa förhoppningar har dock ej säkerställts. Aripiprazol bör därför användas återhållsamt och med särskilt noggrann klinisk uppföljning. Kloka Listans råd står sig.

Läksaks expertgrupp för psykiatri

Den antipsykotiska effekten av aripiprazol är inte bättre än för haloperidol. Uppgifter om en lägre incidens av extrapyramidala symtom (EPS) än för haloperidol är ej relevanta eftersom haloperidol-doserna i studierna var mycket högre än vad som är brukligt i Sverige.

Aripiprazol (Abilify) är ett antipsykotikum med en ny farmakologisk profil – en partiell agonist med egenstimulerande effekt på dopamin D2- och 5-HT1A-receptorerna, samt en 5-HT2A-antagonistisk effekt [1]. Hypotesen bakom medlet är att ”lagom ” balans mellan blockering och stimulering av D2-receptorn skall leda till färre extrapyramidala symptom (EPS) och möjligen bättre effekt mot så kallade negativa psykossymptom.

Jämförbar antipsykotisk effekt

Data från kliniska prövningar tyder på att patienter med akuta skov av schizofreni eller med schizoaffektivt syndrom, som behandlas med aripiprazol 15-30 mg/dag, kan räkna med en minskning av psykotiska symptom. Denna minskning är bättre än med placebo, men skiljer sig inte ifrån haloperidol 10 mg/dag eller risperidon 6 mg[2,3]. PANSS- och CGI-skattningar (se nedan) användes som effektmått och studielängden med aktiv kontroll och placebo var endast 4 veckor.

En randomiserad ettårsstudie på patienter med akut återfall i schizofreni visar att aripiprazol (30mg/dag) minskar negativa PANSS i något större utsträckning än haloperidol (10 mg/dag) [4].

Tolkningen av denna studie försvåras dock av att bortfallet var 57 procent i aripiprazolgruppen och 70 procent i haloperidol-gruppen. Den höga haloperidol-dosen medförde, som väntat, fler studieavbrott på grund av biverkningar och eftersom man räknade på ”last observation carried forward” (LOCF) kan detta ge intrycket av en sämre effekt av haloperidol.

Aripiprazols effekt har även utvärderats av Cochrane som drar liknande slutsatser [5].

Skillnader i EPS kan inte utvärderas

I den ettåriga studien rapporterades EPS av 27 procent av patienterna i aripiprazolgruppen, och av 58 procent i haloperidolgruppen. Denna skillnad var statistisk signifikant.

Antikolinerga läkemedel användes av 57 procent av patienterna i haloperidolgruppen och av 23 procent i aripiprazolgruppen. Dosen av haloperidol var 10 mg haloperidol, det vill säga påtagligt högre än rekommendationerna i Sverige (8 mg/dag skall endast undantagsvis överskridas enligt FASS).

Jämförelser mellan aripiprazol och haloperidol i optimal dosering (1-4 mg/dag) avseende EPS saknas. Eftersom jämförelser med normal dos haloperidol saknas kan skillnaden i EPS inte värderas.

De vanligaste biverkningarna för aripiprazol är yrsel, sömnlöshet, akatisi, sömnighet, tremor, dimsyn, huvudvärk, asteni, illamående, kräkningar, dyspepsi, förstoppning. Incidensen av dessa biverkningar är jämförbar med de aktiva kontrollerna.

Interaktioner

Aripiprazol metaboliseras huvudsakligen via CYP 3A4 och CYP 2D6. Vid samtidigt intag av till exempel ketokonazol eller grapefruktjuice, som hämmar CYP 3A4, eller till exempel kinidin, fluoxetin eller paroxetin, som hämmar CYP 2D6, bör aripiprazoldosen halveras.

Vid samtidigt intag av till exempel karbamazepin, fenytoin eller andra läkemedel som inducerar CYP 3A4 bör dosen av aripiprazol fördubblas. Aripiprazol påverkar inte farmakokinetiken av litium.

Hög årskostnad

Rekommenderad dos av aripiprazol är 15 mg/dag, men den mest omfattande studien genomfördes med 30 mg/dag. Årskostnaderna för Abilify 15 mg/dag är cirka 16 000 kronor, och för 30 mg/dag 27 700 kronor. Vilket kan jämföras med en årskostnad av cirka 870 kronor för Haldol 4 mg/dag.

Förkortningar

PANSS: ”Positive and negative Syndrome Scale” en skattningsskala som innehåller 18 olika områden (items) med klassning 0-6) CGI: ”Clinical Global Impression” en 7 gradig generell skattnings skala av sjukdomens svårighetsgrad.

Carl-Olav Stiller, docent, bitr. överläkare
Birgitta Norstedt Wikner, specialistläkare
Paul Hjemdahl, professor
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Källa

  1. Winans E. Aripiprazole. Am J Health System Pharm. 2003;60:2437–45
  2. Kane JM, Carson WH, Saha AR, McQuade RD, Ingenito GG, Zimbroff DL, Ali MW. Efficacy and safety of aripiprazole and haloperidol versus placebo in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry. 2002;63:763-71
  3. Potkin SG, Saha AR, Kujawa MJ., Carson WH, Ali M, Stock E et al. Aripiprazole, an antipsychotic with a novel mechanism of action, and risperidone vs placebo in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Arch Gen Psychiatry. 2003;60:681-90
  4. Kasper S, Lerman MN, McQuade RD, Saha A, Carson WH, Ali M et al. Efficacy and safety of aripiprazole vs. haloperidol for long-term maintenance treatment following acute relapse of schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol 2003;6:325-37
  5. El-Sayeh H, Morganti C. Aripiprazole for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(2):CD004578

Fler referenser finns i den utförliga granskningen av aripiprazol.

Senast ändrad

Läkemedel
Abilify (aripiprazol)

 

Företag
Bristol Myers Squibb

Godkänt för försäljning
2004-06-04

 

Granskat
2005-09-01

Publicerat
2005-09-16
(ursprungligen publicerat 2005-05-17)