Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Blygsam effekt av Ebixa vid behandling av Alzheimers demens

Utlåtande från Läksaks expertgrupp för geriatriska sjukdomar

Memantin har funnits tillgängligt som läkemedel i Tyskland ett tiotal år. Få kliniska studier finns publicerade avseende behandling vid Alzheimers sjukdom, varför behandling med läkemedlet av andra än läkare med specialiserade kunskaper rörande minnessjukdomar för närvarande inte rekommenderas.

Memantin (Ebixa) är ett läkemedel avsett för patienter med måttligt svår till svår Alzheimers demens (AD). De publicerade studier som finns avseende memantinbehandling vid AD är få. Studielängderna är korta och patientmaterialen begränsade. Den visade kliniska effekten är blygsam.

Memantin är ett derivat av amantadin som icke-kompetitivt hämmar NMDA-receptorer. Detta är en ny behandlingsprincip vid AD. Tidigare läkemedel på marknaden, för närvarande tre preparat, är samtliga acetylkolinesterashämmare godkända för symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp.

Rekommenderad underhållsdos av memantin (efter upptitrering) är 20 mg per dag, en tablett två gånger dagligen.

Få studier och blygsam effekt

Två placebokontrollerade studier visar en blygsam effekt av memantin jämfört med placebo. Studierna är korta; 79 patienter med AD följdes i tre månader, respektive 252 patienter under sex månader.

I sexmånadersstudien sågs ingen signifikant effekt på det globala effektmåttet, medan det funktionella och det kognitiva (sekundära) effektmåtten uppvisade signifikanta effekter.

I tremånadersstudien återfanns stöd för effekter på funktionell och kognitiv funktion, men effekterna var små. De vanligaste biverkningar som hittills framkommit är yrsel, huvudvärk, hallucinationer (cirka 2 %) samt förvirring och trötthet (cirka 1 %).

Fler studier önskas

Dokumentationen för memantin vid symptomatisk behandling av AD är i dagsläget ringa. Både långtidsuppföljning och studier av kombinationsbehandling med kolinesterashämmare saknas. Därtill önskas dosresponsstudier.

Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

Referenser finns i den utförliga granskningen av Ebixa.

Senast ändrad

Läkemedel
Memantin (Ebixa)

Företag
Lundbeck AB

Godkänt för försäljning
2002-05-06

Publicerat
2003-03-17