Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Champix effektivare än Zyban men relativt få blir rökfria

Expertgruppernas utlåtande om Champix

Rökavvänjning är mycket viktig för prevention av kardiovaskulära och andra sjukdomar. Rökstopp är den enda behandling som visats bromsa progressen av KOL. Som tillägg till psykologiskt stöd är vareniklin ett måttligt effektivt men intressant tillskott, som förefaller vara bättre än bupropion. Behandlingstiden bör ej överstiga 12 veckor på grund av avsaknad av säkerhetsdata, till exempel kardiovaskulära effekter vid långtidsbehandling. Vareniklin är ett andrahandsmedel och subventioneras endast i kombination med motiverande stöd. Vi vill betona vikten av beteendemodifierande insatser.

Läksaks expertgrupp för hjärt-kärlsjukdomar, samt luftvägs- och allergisjukdomar

Champix ökar chansen att hålla sig rökfri ett år efter behandlingen jämfört med placebo och Zyban, men hur länge effekten håller i sig är oklart. Även om de flesta kommer att ha återfallit inom ett år innebär Champix ett intressant tillskott, men grunden för rökavvänjning är alltid motiverande stöd.

Det viktigaste en rökande person kan göra för hälsan är ofta att sluta röka. Väl medvetna om detta vill de flesta rökare sluta, men få lyckas. Nikotinets stimulering av acetylkolinreceptorn ”α4ß2” i hjärnan anses bidra till nikotinberoende genom att frisätta dopamin i hjärnans lustcentrum. Vareniklin, den aktiva substansen i Champix, binder till denna receptor 20 gånger starkare än nikotin, men stimulerar receptorn betydligt mindre än nikotinet.

Vid rökstopp under Champixbehandling har man alltså en låggradig stimulering av receptorn vilket motverkar abstinenssymtom, samtidigt som blockad av receptorerna motverkar lustkänslorna om man röker under pågående behandling.

I flera av studierna rapporteras mindre abstinenssymtom och mindre njutning vid rökning i Champixgrupperna, men resultaten bör tolkas med försiktighet eftersom mätmetoderna inte är validerade. Det avgörande är förstås hur många som slutar röka av behandlingen.

Något bättre effekt än med Zyban

Tre randomiserade, placebokontrollerade studier följde rökfriheten från vecka 9 av behandlingen till ett år efter den påbörjade 12-veckorsbehandlingen med dosen 1 mg morgon och kväll. Deltagarna fick nästan 20 korta stödsamtal och upprepade telefonsamtal under studien. Rökfrihet verifierades genom regelbundna mätningar av utandad kolmonoxid.

Alla studier sammantagna, var 22 procent av dem som fick Champix kontinuerligt rökfria efter ett år jämfört med 8 procent i placebogrupperna. I två av dessa studier fanns även en grupp som fick bupropion (Zyban) där 15 procent var kontinuerligt rökfria ett år efter behandlingsstart. I en Cochranerapport uppskattar man att åtta individer måste behandlas med vareniklin för att en ska bli kontinuerligt rökfri under ett år jämfört med placebo. En studie där vareniklin jämförs med nikotinersättning pågår.

Illamående vanlig biverkning

De biverkningar som skilde sig mest från placebo var illamående (32%), sömnsvårigheter (19%), förändrade drömmar (14%), flatulens (10%), förstoppning (8%), dyspepsi (7%) och ökad aptit (6%). Illamåendet avtog över tiden och verkade vara dosberoende.

Som alltid med nya läkemedel är säkerheten inte fullt klarlagd. I studierna har man till exempel uteslutit personer med psykisk och kardiovaskulär sjukdom.

Dygnskostnad motsvarar tolv cigaretter

Behandlingen ska påbörjas 1-2 veckor före planerat rökstopp och tas som en ”kur” under totalt 12 veckor, med upptrappande dos under första veckan. Champix ingår i läkemedelsförmånen när det ges tillsammans med motiverande stöd. En ”kur” kostar 2 174 kronor. Per dag motsvarar detta ungefär kostnaden för 12 cigaretter.

Intressant tillskott

De flesta kommer fortfarande att röka ett år efter påbörjad behandling och det oklart hur länge effekten av Champix och stödsamtal håller i sig. I andra studier har man sett att cirka 40 procent av de som är rökfria ett år efter påbörjad antirök-behandling har återfallit inom tre till fem år, men ett piller som får alla permanent rökfria kommer troligen aldrig att uppfinnas.

En behandling som kan stötta vissa individer att fimpa för gott och så här långt verkar mer effektiv än övriga anti-rökpreparat blir förstås ett välkommet tillskott i behandlingsarsenalen. Man får dock inte glömma att recidiv är vanligt och att stödåtgärder bör vara grunden för vårdens hjälp till dem som röker.

Björn Belfrage, ST-läkare
Rickard Malmström, Docent, specialistläkare
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Soln

Källa

  1. Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No.: CD006103. DOI: 10.1002/14651858.CD006103.pub2. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Champix (vareniklin) Läkemedelsmonografi. 2006-11-24.

Senast ändrad

Läkemedel
Champix (vareniklin)

Företag
Pfizer

Godkänt för försäljning
2006-09-26

Publicerat
2007-07-09