Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ezetimib sänker kolesterol på nytt sätt

Utlåtande om ezetimib från Läksaks expertgrupp för hjärt-kärlsjukdomar

Kolesterolabsorptionshämmaren ezetimib är ett intressant tillskott till den lipidsänkande arsenalen. Det potentiellt viktigaste användningsområdet är som kombinationsbehandling med statiner, där relativt stor sänkning av serumkolesterol kan erhållas med tillägg av ezetimib till låga doser av t ex simvastatin. Vid statinintolerans kan ezetimib övervägas.

Det saknas emellertid morbiditetsdata med denna behandlingsregim och det finns ingen anledning att idag ändra våra rekommendationer att förskriva simvastatin i de doser som har dokumenterats avseende positiva effekter på morbiditet.

Kostnadsläget och tillkomst av dokumentation avseende effekter av ezetimib/statin-kombinationer på morbiditet kommer att avgöra om det ska kunna rekommenderas mer generellt i framtiden. Idag är ezetimib, enligt vår mening, ett medel för behandling av patienter med avancerade lipidproblem som hanteras av specialintresserad läkare.

Ezetimib är en ny typ av lipidsänkare som hämmar upptaget av dietärt och biliärt kolesterol från tunntarmen. Läkemedlet sänker LDL-kolesterol med 17-20 procent och kan kombineras med statiner utan att frekvensen biverkningar ökar. Effekter på mortalitet eller morbiditet vid behandling med ezetimib är ännu inte studerade.

Ezetimib (Ezetrol) utövar sin effekt på mikrovilli i tunntarmen och hämmar absorptionen av kolesterol utan att påverka upptaget av triglycerider, fettsyror, gallsyror eller fettlösliga vitaminer.

Indikationen är primär hyperkolesterolemi som monoterapi eller i kombination med statinbehandling samt familjär hyperkolesterolemi i kombination med statinbehandling.

Ezetimib tas som en tablett à 10 mg en gång dagligen med eller utan födointag.

Effekter på lipidnivåer

Det finns fem studier med ezetimib i monoterapi samt fem studier av kombinationsbehandling med statin publicerade. Primär effektvariabel i samtliga studier var sänkning av LDL-kolesterol. Patientantalen var 18-769 och studietiden 2-12 veckor.

LDL-sänkningen var 16,9-20,4 procent vid monoterapi och den additiva effekten vid samtidig statin behandling var på samma nivå. Tillägg av ezetemib 10 mg till lägsta statindos (10 mg simvastatin, atorvastatin) ger samma LDL-sänkning som behandling med den högsta statindoseringen (80 mg).

Effekterna på övriga blodfetter visade en blygsam höjning av HDL (1,0-3,5%) samt en sänkning av triglycerider (-5,7%) vid monoterapi.

På samma nivå

Biverkningsfrekvensen var på placebonivå och dominerades av övre luftvägsinfektion, huvudvärk, artralgi, ryggsmärta samt muskuloskeletala smärtor.

Vid samtidig behandling med statin var biverkningsfrekvensen också likvärdig med placebo och utgjordes av gastro-intestinala biverkningar, muskuloskeletala besvär samt huvudvärk.

Både vid monoterapi och vid kombinationsbehandling med statin var frekvensen av förhöjda lever och muskelenzymer på samma nivå som placebo. Inga fall av myopati eller rhabdomyolys har rapporterats.

Interaktioner med andra läkemedel

Vid samtidigt intag av gemfibrozil ökade biotillgängligheten av ezetimib med 70 procent, medan gemfibrozilnivåerna inte påverkades. I kombination med fenofibrat ökade medel Cmax och AUC-värdena av total ezetimb (modersubstansen + metaboliten) med 64 respektive 48 procent, däremot påverkades icke fenofibrat. Kolestyramin ökade AUC för total ezetimib och glukuronerat ezetimib med 55 respektive 80 procent.

De totala ezetimibhalterna ökade tolvfaldigt vid intag av ciklosporin. Ezetimib påverkade inte farmakokinetiken för p-piller, cimetidin, digoxin eller statiner. Samtidig behandling med antacida påverkade inte biotillgängligheten för ezetimib.

Kombination med statiner

Slutsatsen blir att ezetimib har signifikanta effekter på blodlipider med få besvärande biverkningar och lämpar sig väl för kombinationsbehandling med statiner.

Det kan bli ett intressant tilläggsmedel hos patienter som inte uppnår adekvat LDL-sänkning trots maximal statin dos.

Ezetimib kan också bli ett alternativ för patienter som inte tolererar statiner, eller som monoterapi för patienter med måttligt förhöjda LDL-värden.

Per Sandkull, ST-läkare
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

Referenser finns i den utförliga granskningen Pdf, 126.1 kB. av ezetemib.

Senast ändrad