Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flutikasonfuroat (Avamys) – vid allergisk rinit

Sammanfattande värdering

Läkemedlet tillför inget nytt. Läkemedlets plats i terapin är oklar på grund av bristande dokumentation.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Avamys nässpray från och med 2009-04-02 ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Indikation och dosering

Avamys (flutikasonfuroat) är godkänt för behandling av symtom vid allergisk rinit. En sprayning ger en dos flutikasonfuroat på 27,5 mikrogram. Från 12 års ålder rekommenderar tillverkaren dosen 1-2 sprayningar per näsborre en gång dagligen och till barn från 6 till 11 år 1 sprayning per näsborre en gång dagligen.

Verkningsmekanism

Flutikasonfuroat är en syntetisk glukokortikoidreceptoragonist.

Klinisk effekt

Flutikasonfuroat har i jämförelse med placebo visat sig lindra näs- och ögonsymtom vid studier på såväl barn som vuxna, med säsongsbunden och perenn allergisk rinit. De egenskaperna delas med andra nasala steroider. För närvarande finns inga publicerade studier, där effekterna av flutikasonfuroat jämförts med effekterna av annan nasal steroid.

In vitro har flutikasonfuroat uppvisat högre affinitet för glukokortikoidreceptorn än övriga i Sverige godkända nasala steroider. Men den kliniska signifikansen är oklar, då det saknas jämförande studier.

Läkemedlet tillhandahålls i en ny typ av sprayflaska, där sprayknappen sitter på sidan av flaskan och näspipen är förhållandevis kort. Det ger fler valmöjligheter för patienterna, men dokumentation saknas för att kunna avgöra vilken typ av sprayflaska som fungerar bäst.

Farmakokinetik och interaktioner

Flutikasonfuroat metaboliseras i levern av cytokrom P-450 isoenzymet CYP3A4 till en 17-beta-karboxylsyra metabolit, som in vitro har cirka 10 000 gånger lägre potens på glukokortikoid-receptorn än modersubstansen. Interaktioner kan förväntas vid samtidig behandling med potenta hämmare av CYP3A4, såsom ketokonazol och ritonavir. Sådana interaktioner kan leda till högre systemexponering och i produktresumén uppmanas till försiktighet.

Säkerhet

Näsblödning och sår i nässlemhinnan är de vanligaste biverkningarna där frekvensen skiljer sig från placebo. De beskrivs som mycket vanliga respektive vanliga.

Pris

En glasflaska räcker till två månaders behandling med en sprayning i vardera näsborren. Priset (AUP) för glasflaskan med 120 sprayningar à 27,5 mikrogram har sänkts från tidigare 135 kr till 108,50 (maj 2009). Enligt TLVs bedömning www.tlv.se är kostnaden per dag för att behandla med Avamys lägre än för övriga nasala steroider. Det bör observeras att den dos som vanligen studerats hos vuxna, 110 mikrog per dygn, motsvarar 2 doser i vardera näsborren.

Expertgruppen för luftvägs- och allergisjukdomar; Eva Wikström Jonsson, med. dr, specialistläkare och Rickard Malmström, docent, specialistläkare,Klinisk Farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna

Källa

  1. Kaiser HB, Naclerio RM, Given J, Toler TN, Ellsworth A, Philpot EE. Fluticasone furoate nasal spray: a single treatment option for the symptoms of seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2007;119(6):1430-7
  2. Fokkens WJ, Jogi R, Reinartz S, Sidorenko I, Sitkauskiene B, van Oene C, et al. Once daily fluticasone furoate nasal spray is effective in seasonal allergic rhinitis caused by grass pollen. Allergy 2007;62(9):1078-84
  3. Meltzer EO, Lee J, Tripathy I, Lim J, Ellsworth A, Philpot E. Efficacy and safety of once-daily fluticasone furoate nasal spray in children with seasonal allergic rhinitis treated for 2 wk. Pediatr Allergy Immunol 2008
  4. Vasar M, Houle PA, Douglass JA, Meltzer EO, Silvey M, Wu W, et al. Fluticasone furoate nasal spray: effective monotherapy for symptoms of perennial allergic rhinitis in adults/adolescents. Allergy Asthma Proc 2008;29(3):313-21

Senast ändrad

Företag
Glaxo Group Ltd (GlaxoSmithKline AB)

Godkänt för försäljning
2008-01-14

Granskat
2008-09-22

Uppdaterat
2009-05-27
(ursprungligen publicerat 2009-03-03)

Observera!
Vid förskrivning av läkemedlet, se även produktresumén (SPC) på Fass.se.