Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukosamin inte bättre än placebo i nya studier - tillägg

Klicka här för att läsa ursprungsdokumentet för glukosamin.

Glukosamin har en klen och dåligt visad effekt vid knäledsartros, vilket redogjordes för i ursprungsdokumentet för medlet. Sedan denna genomgång har två nya producentoberoende studier med glukosamin vid knäledsartros publicerats. Ingen av studierna visar någon bättre effekt än placebo.

Patienter med knäledsartros som redan använde glukosamin rekryterades till en dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie (n=137). Patienterna erhöll samma dos (glukosaminsulfat) som före studien, dock högst 1500 mg/dag eller placebo. Fler kvinnor än män fick placebo och glukosamingruppen hade större andel röntgenologiskt definierad svår artros (54 % vs 36 %). Primärt effektmått var andelen nya skov under sex månader, sekundära effektmått var tid till första skovet, analgetikakonsumtion, allvarlighetsgrad och funktionella mått på ledfunktion. Glukosamingruppen hade något fler skov jämfört med placebo, men skillnaden var inte statistiskt säkerställd. Inga skillnader i sekundära effektmått påvisades mellan grupperna [2].

I den andra studien rekryterades 205 patienter till en 12-veckors dubbelblind randomiserad studie med glukosaminsulfat 1500 mg/dag eller placebo [3]. Studien påvisade ingen skillnad mellan grupperna avseende smärta (WOMAC-skattning, primärt effektmått) eller fysisk funktion, stelhet och global skattning (WOMAC-skattning, sekundära effektmått). Uppföljningen var helt och hållet internetbaserad, utan efterföljande läkarbesök. Mer än 80 procent av patienterna hade svår artros, vilket kan ha påverkat resultatet. Kvalitetsproblem med studien var att man nödgats byta från kapsel till tablett under pågående studie och att uppföljning via internet inte är validerad.

En stor producentoberoende multicenterstudie, GAIT, pågår i USA. Studien beräknas omfatta 1588 patienter med knäledsartros och har fem behandlingsarmar (placebo, glukosamin, kondroitinsulfat, glukosamin i kombination med kondroitinsulfat och celecoxib) [4].

Flera nya biverkningar

Det har funnits farhågor att glukosamin kan vara diabetogent. Mindre studier med inadekvat design har antytt att glukosamin inte påverkar glukosspegeln negativt [1, 5]. Större kliniska studier som visar om peroralt tillfört glukosamin försämrar typ 2-diabetes eller kan utlösa sjukdomen hos individer med hereditet för diabetes saknas.

Sedan glukosamin övergick från kosttillskott till godkänt läkemedel har över 100 nya biverkningar registrerats i Sverige [6]. Vanligast är hud-, gastrointestinala, neurologiska (huvudvärk, yrsel, ageusi och muskelsvaghet) och allmänna biverkningar (till exempel ödem och trötthet). Sambandsbedömda biverkningar av något allvarligare karaktär såsom ögonbiverkningar (två stycken), leverpåverkan (fyra stycken), luftvägsbiverkningar (tre stycken), hyperkolesterolemi (två stycken), INR-påverkan (en styck), anemi (tre stycken) och ledbiverkningar (tre stycken) har också rapporterats. Förvärrat diabetesläge eller hyperglykemi har rapporterats i åtta fall globalt, varav två inte bedömdes ha samband med glukosamin [7].

Charlotte Asker, Med Dr ST-läkare
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Paul Hjemdahl, Professor
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Källa

  1. Asker C. Glukosamin: klen effekt i tunn dokumentation. Janus webb. Nya läkemedel 2003-12-12.
  2. Cibere J, Kopec JA, Thorne A, Singer J, Canvin J, Robinson DB et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled glucosamine discontinuation trial in knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2004;51:738-45
  3. McAlindon T, Formica M, LaValley, Lehmer M, Kabbara K. Effectiveness of glucosamine for symptoms of knee osteoarthritis: results from an internet-based randmoized double-blind controlled trial. Am J Med. 2004;117:643-9
  4. National Center för Complementary and Alternativ Medicine, NIH. Glucosamine / Chondroitin Arthritis Intervention Trial (GAIT) Begins Patient Recruitment. Pressmeddelande 2000-12-11, uppdaterat maj 2002.
  5. Tannis AJ, Barban J and Conquer JA. Effect of glucosamine supplementation on fasting and non-fasting plasma glucose and serum insulin concentrations in healthy individuals. Osteoarthritis Cartilage. 2004;12:506-11
  6. Svenska biverkningsregistret. Läkemedelsverkets databas Swedis, SweWeb. Uppsala: [hämtat mars 2005].
  7. WHO:s internationella biverkningsdatabas Vigibase. Uppsala: the UMC [hämtat mars 2005].

Senast ändrad

Hitta i sidan

Läkemedel
glukosaminsalter (Artrox, Glucosine, Glukosamin Chephasaar, OsteoEze)

Företag
Pharmacia AB, Recip AB, Cephasaar GmbH, Mimer medical.

Godkänt för försäljning
2002-10-31