Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukosamin: klen effekt i tunn dokumentation

Utlåtande från Läksaks expertgrupp för analgetika och reumatologiska sjukdomar

Dokumentationen för glukosamin är svag. Det är oklart i vilken utsträckning glukosamin påverkar kliniskt betydelsefulla parametrar som funktionsförmåga eller progress av ledförändringar.
Glukosamin kan vara indicerat till vissa patienter som inte svarat på standardbehandling vid artros. Effekt och biverkningar måste fortlöpande utvärderas och preparatet sättas ut vid tveksam nytta av behandlingen.

Klicka här för att läsa tillägg med beskrivning av nya studier med glukosamin.

Det saknas väldesignade kliniska studier som entydigt bekräftar att artrospatienter kan ha nytta av glukosamin. Större och bättre studier som klargör risk och effekt behövs. Skaldjursallergiker, gravida och ammande skall inte ta läkemedlet. Diabetiker manas till försiktighet.

Läkemedelsverket godkände Artrox, det första läkemedlet med glukosamin, hösten 2002. Nu finns ytterligare tre glukosaminpreparat på marknaden (se nedan).

Indikationen är symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Mindre förpackningar säljs receptfritt (1 månads behandling). Rekommenderad dos för Artrox är 1 250 mg glukosamin dagligen tills symtomlindring erhållits.

Därefter kan en underhållsdosering på 625 mg dagligen ges beroende på vilket preparat som väljs. Den vetenskapliga basen för val av underhållsdos är oklar.

Byggsten i brosk

Glukosamin är en kroppsegen sockermolekyl som ingår i proteoglykaner i brosk. Hur glukosamin verkar vid artros är inte känt. Substansen har tillskrivit antiinflammatoriska och broskuppbyggande egenskaper i experimentella studier. 14C-inmärkt glukosamin distribueras till leder hos försöksdjur. Artrox innehåller glukosaminhydroklorid som framställs ur kitin från skaldjur.

Bibliografisk dokumentation

Godkännandet av Artrox grundar sig på en sammanställning av studier med i huvudsak ett annat glukosaminsalt, glukosaminsulfat. Tillverkaren av Artrox har inte utfört någon egen klinisk prövning.

Kort- och långtidsstudier

Sex korttidsstudier och en långtidsstudie var avgörande för godkännandet. Sex av dessa sju studier inkluderade patienter med knäledsartros. Skattning enligt olika smärt- och funktionsskalor och/eller klinisk bedömning ingick som effektmått. I alla studier användes 1500 mg glukosaminsalt dagligen.

I två av tre studier kunde ingen signifikant förbättring påvisas jämfört med placebo. Den ena av dessa studier var den enda studien med glukosaminhydroklorid.

I tre andra studier var glukosaminsulfat lika effektivt som ibuprofen och hade färre biverkningar. Studierna saknade placeboarm.

Jämförande studier med paracetamol saknas. I Läkemedelsverkets granskning ingick även två metaanalyser som tillskrev glukosamin en viss effekt och mild biverkningsprofil.

I två långtidsstudier fick patienter med knäledsartros antingen placebo eller glukosaminsulfat i tre år. En bromsning av brosknedbrytning (slätröntgen) och förbättrad symtomskattning antyddes i glukosamingrupperna i bägge studierna. Betydelsen av fynden är oklar eftersom röntgenfynd och symptom sällan korrelerar vid artros, vilket även studierna visade.

Inget för gravida och skaldjursallergiker

Glukosamin skall ej ges till gravida eller ammande kvinnor, barn under 18 år eller patienter med skaldjursallergi. Data rörande glukosamins påverkan på glukosmetabolismen är oklara. Diabetiker bör därför kontrollera blodsockret oftare vid initiering av behandling med glukosamin.

Ofullständig dokumentation

Den prekliniska (toxikologi, reproduktion, läkemedels-interaktioner, mekanism) och den kliniska dokumentationen (effekt, biverkningar, glukosaminsalters ekvipotens) förefaller otillräcklig för att man tveklöst kan rekommendera glukosamin.

Det finns få biverkningsrapporter i Läkemedelsverkets biverkningregister. Om detta beror på tidigare underrapportering då glukosamin klassades som kosttillskott återstår att se.

Övriga glukosaminpreparat på marknaden

Enligt Läkemedelsverket bygger godkännandena för alla glukosaminläkemedel på svenska marknaden på samma bibliografiska dokumentation.

Värderingen av Atrox gäller således även OsteoEze (glukosaminhydroklorid), Glukosamin Chepasaar (glukosaminhydrokloridmagnesium-sulfatkomplex) och Glucosine (glukosaminsulfat-natriumklorid). Doseringen skiljer dock mellan de olika preparaten.

Stora volymer, höga kostnader

Mellan januari -03 och juni -03 ökade glukosaminförsäljningen snabbt i Stockholms län. I juni såldes glukosamin via recept för 2 miljoner kr/månad. Den receptfria försäljningen omfattade cirka 0,5 miljoner kr/månad.

Charlotte Asker, Med dr, ST-läkare
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

Referenser finns i den utförliga granskningen av glukosamin.

Senast ändrad

Läkemedel
glukosaminsalter (Artrox, Glucosine, Glukosamin Chephasaar, OsteoEze)

Företag
Pharmacia AB, Recip AB, Cephasaar GmbH, Mimer medical.

Godkänt för försäljning
2002-10-31

Publicerat
2003-12-12

Expertgruppens utlåtande publicerat
2004-01-12