Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Grazax har måttliga effekter även andra behandlingsåret - tillägg

Klicka här för att läsa ursprungsdokumentet för Grazax.

Effekten av daglig behandling med Grazax – sublingual immunterapi mot gräspollenallergi – kvarstår under andra säsongen, enligt en nypublicerad analys. Men sjukvården behöver även studier som jämför användning av Grazax året runt med kortare behandlingstid.

En av de dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudierna med Grazax, som inleddes före pollensäsongen år 2005 [1], förlängdes till tre års planerad daglig behandling. På detta sätt efterliknas situationen vid subkutan immunterapi, där rekommendationen är att underhållsbehandling ges med 6 ±2 veckors intervall i 3-5 år [2,3].

Efter avslutad behandling planeras patienterna följas i ytterligare två år. En interrimsanalys som gjordes under pågående behandling efter den andra pollensäsongen, år 2006, har nu publicerats [4].

Stort bortfall inför andra behandlingsåret

Av de 634 vuxna patienter med måttlig till svår rinokonjunktivit som ursprungligen randomiserades fullföljde 546 patienter (86%) det första året med behandling. Den grupp som fick aktiv behandling hade då mindre symtom och lägre läkemedelsförbrukning än placebogruppen (P<0,001) mätt i ett poängsystem (symptom score respektive medication score).*

Antalet ”friska dagar” var i genomsnitt 27 för Grazax-gruppen jämfört med 23 för placebogruppen (P<0,0001). Några prövningscentra avslutade sin medverkan, och av de 472 patienter som erbjöds fortsatt deltagande fortsatte 351 patienter (65% av dem som fullföljde första säsongen) den dubbelblinda, placebokontrollerade behandlingen.

Ingen signifikant skillnad avseende demografiska karakteristika eller behandlingseffekt under 2005 sågs för de patienter som valde att avbryta jämfört med dem som fortsatte. När den andra gräspollensäsongen började var 319 deltagare kvar i studien och vid slutet av pollensäsongen var 306 patienter kvar, varav 137 i placebogruppen och 169 i Grazax-gruppen. Efter den andra pollensäsongen hade deltagarna i genomsnitt behandlats dagligen i 22 månader.

Bibehållen effekt av Grazax andra säsongen

Primära effektmått var symtom på rinokonjunktivit samt läkemedelsbehandling enligt poängsystemet.* Även under den andra säsongen hade Grazax-gruppen signifikant bättre resultat både när det gäller symtom (2,40 vs 3,76) och läkemedelsbehandling (1,74 vs 3,19) än placebogruppen (P<0,0001). Den kliniska signifikansen av denna skillnad är dock svår att bedöma.

Rinokonjunktivitspecifik livskvalitet mättes med formuläret RQLQ, som ger en genomsnittspoäng mellan 0 och 6, där 0 är bäst. Skillnaden i rinokonjunktivitspecifik livskvalitet mätt med RQLQ var 0,41 (0,85 för Grazaxgruppen vs 1,26 för placebogruppen).

Patienterna i studien har således generellt en relativt god rinokonjunktivitspecifik livskvalitet och skillnaden mellan grupperna är liten, även om den är statistiskt signifikant. Den minsta kliniskt väsentliga skillnaden mätt med RQLQ brukar anges till ca 0,5 [5].

Ingen signifikant skillnad sågs mellan de båda säsongerna avseende effekten av Grazax jämfört med placebo, men studien var inte heller dimensionerad för att kunna visa sådana skillnader.

Antikroppssvar av oklar klinisk betydelse

Även Phleum pratense-specifikt IgE och IgG4 studerades och påverkades av behandlingen, men dessa fynd är svårtolkade ur kliniskt perspektiv. I jämförelse med de effekter som setts i studier med subkutan immunterapi är ökningen i specifikt IgG4 blygsam.

Lokala biverkningar från munhålan tedde sig mindre vanliga under andra säsongen, men det kan utifrån publicerade data inte uteslutas att patienter med uttalade lokala biverkningar i högre utsträckning valde att avbryta behandlingen efter första säsongen.

Sammanfattning och kommentar

Effekterna av Grazax jämfört med placebo på rinokonjunktivitsymtom och medicinering var i samma storleksordning under andra säsongen som under första säsongen.

En jämförelse mellan daglig behandling året runt och behandling endast ca 16 veckor före och under allergensäsong, med avbrott omedelbart efter avslutad säsong vore av stort intresse ur sjukvårdssynpunkt. De doseringsrekommendationer som ges i nuvarande Fasstext innebär långvarig behandling av symtomfria patienter till relativt höga kostnader utan visad tilläggseffekt.

Kunskap om eventuella långtidseffekter såväl avseende biverkningar som terapieffekter, till exempel påverkan på risken för astmautveckling, saknas. Fortfarande finns inga jämförande studier med subkutan immunterapi, för vilken det idag finns dokumentation avseende förebyggande effekter och kvarstående kliniska effekter flera år efter avslutad behandling.

* Försökspersonerna registrerade dagligen symtom på rinokonjunktivit samt läkemedelsanvändning. Varje symtom och använt läkemedel gav en viss poäng som sedan summerades till en genomsnittlig symtom- respektive medicineringspoäng per försöksperson.

Eva Wikström Jonsson, Specialistläkare, med. Dr
Rickard Malmström , Specialistläkare, docent
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

  1. Dahl R, Kapp A, Colombo G, de Monchy JG, Rak S, Emminger W et al. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006;118(2):434-40
  2. Specifik immunterapi – rekommendationer för läkare och sjuksköterskor. Svensk Förening För Allergologi, 2000.
  3. Bousquet J, Lockey R, Malling HJ. Allergen immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases. A WHO position paper. J Allergy Clin Immunol. 1998;102:558-62
  4. Dahl R, Kapp A, Colombo G, de Monchy JGR, Rak S, Emminger W, Riis B, Grønager PM and Durham SR. Sublingual grass allergen tablet immunotherapy provides sustained clinical benefit with progressive immunologic changes over 2 years. J Allergy Clin Immunol 2008;121:512-8
  5. American Thoracic Society. Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire.

Senast ändrad

Läkemedel
Grazax (phleum pratenseallergenextrakt)

Företag
ALK-Abelló

Godkänt för försäljning
2006-03-14

Publicerat
2008-07-09