Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indakaterol (Onbrez Breezhaler)
- vid KOL

Sammanfattande värdering

Den långverkande beta 2-stimuleraren indakaterol kan komma att få en plats vid KOL-behandling, där långverkande luftrörsvidgare utgör basen för behandlingen. Det är dock för tidigt att avgöra dess plats jämfört med andra långverkande luftrörsvidgare. Dosering en gång om dagen kan vara en fördel av enkelhetsskäl, men data avseende långtidssäkerhet och effekt på exacerbationer saknas ännu.

I tre pivotala studier har patienternas FEV1 efter tre månaders behandling förbättrats mer i den grupp som fick indakaterol än i de grupper som fick formoterol (Foradil) respektive tiotropium (Spiriva). Formoterols effekt varar kortare än 12 timmar hos många patienter, vilket blir till fördel för indakaterol i jämförelser som uteslutande baseras på dal-FEV1.

I en av de pivotala studierna förbättrades hälsorelaterad livskvalitet signifikant i både formoterolgruppen och indakaterolgruppen jämfört med placebo.

Onbrez Breezhaler ingår inte i läkemedelsförmånerna. TLV har inte tagit ställning till eventuell subvention.

Indikation och dosering

Onbrez Breezhaler (indakaterol) är godkänt för bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Rekommenderad dos är 150 mikrogram en gång dagligen som kan höjas till 300 mikrogram en gång dagligen..

Indakaterol inhaleras med hjälp av Breezhaler som laddas med gelatinkapslar. Kapslarna är genomskinliga och innehåller förutom aktiv substans även laktos. Vid inhalation med korrekt teknik roterar kapseln och ger ifrån sig ett särskilt ljud.

Verkningsmekanism

Indakaterol är en ultralångverkande, nästan full agonist på beta 2-receptorn. Selektiviteten för humana beta 1-receptorer uppges motsvara formoterols, medan beta 3-receptorselektiviteten liknar den hos formoterol och salbutamol.

Onbrez innehåller R-enantiomeren av indakaterol.

Klinisk effekt

Indakaterol 200 och 400 µg har luftrörsvidgande effekter jämfört med placebo. Resultaten av en öppen jämförelse med tiotropium 18 µg indikerade att indakaterol gav större effekt än tiotropium på FEV1 (topp- och dalvärde efter 1 respektive 7 dagars behandling). I dokumentation från företaget anges att indakaterols effekt på FEV1 kvarstår i upp till 12 månaders behandling utan tecken på takyfylaxi.

I en studie på 30 KOL-patienter med ett genomsnittligt FEV1 på 56,3 procent av förväntat jämfördes singeldos indakaterol 300 µg med formoterol 12 µg x 2 samt placebo. Effektmåtten var FEV1 och inspiratorisk kapacitet. Indakaterol förbättrade FEV1 mer än formoterol 8 respektive 24 timmar efter dos och förbättrade den inspiratoriska kapaciteten bättre efter 4 – 24 timmar. Detta är förväntat, då formoterols effekt varar kortare än 12 timmar hos många patienter.

Jämförelse av dalvärden kan missgynna formoterol

Novartis har i slutet av maj 2009 rapporterat positiva resultat från tre pivotala fas III-studier, INVOLVE (1 år), INHANCE (6 mån) och INLIGHT-1 (3 mån). Patienternas FEV1 hade efter tre månaders behandling förbättrats mer i den grupp som fick indakaterol än i de grupper som fick formoterol (Foradil) respektive tiotropium (Spiriva). Resultaten uppges hålla i sig under ett års behandling. En generell kommentar gällande tolkningen av jämförelserna mot formoterol avseende effekt på dal-FEV1 är att formoterols effektduration hos många patienter inte uppgår till 12 timmar. Detta blir till fördel för indakaterol i jämförelser som uteslutande baseras på dal-FEV1.

INHANCE studerade även hälsorelaterad livskvalitet mätt med St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). Signifikanta skillnader sågs i indakaterolgrupperna jämfört med placebo, men den genomsnittliga förbättringen uppgick inte till den minimiförändring på fyra poäng som anses motsvara kliniskt signifikant förändring. Även avseende symtom och dyspné påvisades skillnader gentemot placebo. Skillnaden gentemot tiotropium är dock svårvärderad, då tiotropium-jämförelsen inte var blindad.

Efter 52 veckors behandling med formoterol 12µg x 2, indakaterol 150µg x1 eller indakaterol 300µg x 1 i INVOLVE hade samtliga grupper förbättrats signifikant i livskvalitet mätt med SGRQ jämfört med placebo. Skillnaden gentemot placebo var för samtliga grupper fyra poäng eller mer efter 52 veckor.

Farmakokinetik och interaktioner

Effekten sätter in inom fem minuter och varar i minst ett dygn.

Den systemiska exponeringen för indakaterol ökar proportionellt med ökad dos. Den absoluta biotillgängligheten är i genomsnitt 43 procent efter inhalation. Minskningen av serumkoncentrationen av indakaterol sker multifasiskt med en genomsnittlig terminal halveringstid mellan 45,5 och 126 timmar.

Samtidig administration av sympatomimetika eller beta-adrenerga agonister kan påverka indakaterols adrenerga effekter. Indakaterol har inte visats orsaka interaktioner med annan samtidig läkemedelsbehandling.

Säkerhet

De vanligaste biverkningarna har i KOL-studierna rapporterats vara nasofaryngit, hosta, övre luftvägsinfektion och huvudvärk.

Pris

Pris gällande april 2010 (Apoteket AB)

Onbrez Breezhaler

150 mg

30 st 360:50

3 x 30 st 988:-


300 mg

3 x 30 st 988:-

Spiriva

90 st (refill) 1242:50

 

Oxis T

9 mg

180 doser 751:-

 

Serevent Diskus

3 x 60 doser 846:50

 

 

Eva Wikström Jonsson, med dr, bitr öl, Klinisk Farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar

Källa

  1. Onbrez Breezhaler. EPAR [www] EMA. Hämtat från www.emea.europa.su
  2. Rennard S, Bantje T, Centanni S, Chanez P, Chuchalin A, D'Urzo A et al. A dose-ranging study of indacaterol in obstructive airways disease, with a tiotropium comparison. Respir Med. 2008;102:1033-44
  3. Beier J, Chanez P, Martinot JB, Schreurs AJ, Tkácová R, Bao W et al. Safety, tolerability and efficacy of indacaterol, a novel once-daily b2-agonist in patients with COPD: a 28-day randomised, placebo-controlled clinical trial. Pulm. Pharmacol. Ther. 2007;20:740-9
  4. Beier J, Beeh KM, Brookman L, Peachey G, Hmissi A, Pascoe S. Bronchodilator effects of indacaterol and formoterol in patients with COPD. Pulm Pharmacol Ther 2009;22:492-6

Senast ändrad

Företag
Novartis

Godkänt för försäljning
2009-11-30

Publicerat
2010-07-14

Observera!
Vid förskrivning av läkemedlet, se även produktresumén (SPC) på Fass.se.