Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen fördel med fondaparinux som trombosprofylax

Utlåtande från expertgruppen för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Fondaparinux (Arixtra) är först i en ny klass av antitrombotiska läkemedel, som nu genomgår omfattande kliniska prövningar. Fondaparinux har en trombosprofylaktisk effekt vid ortopedisk knä- och höftkirurgi, men en ökad blödning har registrerats i ett par studier jämfört med lågmolekylärt heparin. Det är ännu för tidigt att bedöma om fondaparinux har fördelar framför etablerade trombosprofylaktiska medel.

Fondaparinux (Arixtra) är en ny, mer selektiv syntetisk heparinoid. I kliniska studier har medlet effektivt förebyggt asymtomatiska tromboembolier, men samtidigt ökat risken för blödningar. Sammantaget förefaller medlets risk/nytta profil jämförbar med enoxaparin. Kostnaden är emellertid betydligt högre.

Fondaparinux är en syntetisk pentasackarid som binds selektivt till antitrombin III. Medlet har lanserats som alternativ till lågmolekylära heparinpreparat som vanligen används vid profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgår större ortopedisk kirurgi som höftfrakturkirurgi, knä- och höftledsplastik.

Den rekommenderade behandlingstiden är 5-9 dagar och den första dosen ges först 6 timmar efter operation. Den vanligaste biverkningen är ökad risk för blödning på operationsstället och även i övriga organsystem. Det finns ingen antidot till fondaparinux och protamin har ingen neutraliserande effekt.

Lika bra vid symtomatisk ventrombos

Fondaparinux har jämförts med enoxaparin för trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi i fyra stora dubbelblinda kliniska prövningar. Det primära effektmåttet var "venös tromboembolism" som diagnosticerades med bilateral flebografi. Fondaparinux minskade förekomst av denna surrogatvariabel jämfört med enoxaparin i tre av dessa studier.

Analys av sammansatta data visar att fondaparinux är mer effektivt än enoxaparin som profylax mot flebografiska proximala djupa ventromboser, men att fondaparunix inte är bättre än enoxaparin avseende symtomatiska djupa ventromboser. Dokumentation avseende effekt på lungembolier saknas.

Fondaparinuxbehandling orsakade signifikant fler fall av allvarliga blödningar jämfört med enoxaparin i de jämförda doseringarna.

I samtliga studier har en surrogatvariabel (flebografisk venös trombos) använts för att jämföra fondaparinux och enoxaparin. Validiteten av detta effektmått för kliniskt betydelsefulla djupa ventromboser och risken för lungemboli är kontroversiell.

Studieuppläggen med venografisk undersökning av alla patienter på dag 5-11 gör det svårt att se om fondaparinux påverkar allvarliga komplikationer som lungembolier. Fondaparinux förhindrar asymtomatiska tromboser, men den kliniska betydelsen av detta är oklar. Den något bättre antitrombotiska effekten åtföljdes av en ökad risk för blödningar. Stora bortfall (21-36%) och varierande enoxaparindoser i studierna medför ytterligare osäkerhet i studieresultat.

Studier som belyser fondaparinux effekt på kliniskt relevanta resultatmått och hälsoekonomisk utvärdering saknas.

Sammantaget har fondaparinux inte visat en mer fördelaktig risk/nytta profil än jämförelsemedlet enoxaparin enligt vår bedömning av befintliga data.

Seher Korkmaz, Specialistläkare, med dr
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

Referenser finns i den utförliga granskningen av fondaparinux.

Senast ändrad

Läkemedel
fondaparinux (Arixtra)

Företag
Sanofi-Synthelabo AB

Godkänt för försäljning
2002-03-21

Publicerat
2004-02-04