Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inget nytt på coxibfronten med Arcoxia

Utlåtande från Läksaks expertgrupp för analgetika och reumatologiska sjukdomar

Expertgruppen har i Kloka listan för 2003 bedömt att coxiber inte uppfyller kraven för rekommenderade preparat. Etoricoxib skiljer sig inte i något väsentligt avseende från tidigare preparat i gruppen och omfattas således av samma bedömning.

En ny dyr cox 2-hämmare med indikationen artros och reumatoid artrit har lanserats. Jämfört med tidigare cox 2-hämmare har Arcoxia (etoricoxib) en högre selektivitet för cox 2. Denna skillnad synes dock inte medföra någon fördel för patienten.

Arcoxia har i randomiserade och placebokontrollerade kliniska studier på patienter med artrossmärta, reumatoid artrit visat sig ha samma effekt som maximala doser NSAID (det vill säga naproxen 1000 mg/dygn eller diklofenak 150 mg/dygn).

En icke placebokontrollerad studie på patienter med gikt tyder på att etoricoxib 120 mg/dygn har en effekt som är jämförbar med indometacin 150 mg/dygn.

Ofullständigt känt

De vanligaste biverkningarna av etoricoxib är gastrointestinala och kardiovaskulära. Eftersom endast ett fåtal patienter har studerats under längre tid är biverkningsmönstret ofullständigt känt.

Endoskopistudier som räknar kumulativa ulcus tyder på en lägre ulcusrisk för etoricoxib jämfört med maximala doser av naproxen. Långtidsdata på kliniskt relevanta endpoints med avseende på gastrointestinal säkerhetsprofil saknas dock för etoricoxib.

Trots att patienter med kardiovaskulära riskfaktorer exkluderades från etoricoxibstudier noterades fler allvarliga trombotiska kardiovaskulära händelser hos patienter som fick etoricoxib jämfört med naproxen.

Omfattande studier jämförande etoricoxib och andra NSAID med avseende på risken för kardiovaskulära biverkningar saknas.
På grund av den ökade risken för allvarliga kardiovaskulära händelser i samband med användning av etoricoxib bör detta preparat användas mycket restriktivt. Att utesluta riskpatienter verkar inte kunna förhindra dessa händelser.

Hos patienter som löper en ökad risk för NSAID-relaterade ulcus rekommenderas tillägg av protonpumpshämmare (till exempel Lanzo, Pantoloc).

Eftersom etoricoxib verkar öka risken för kardiovaskulära händelser jämfört med naproxen bör naproxen föredras speciellt till patienter med reumatoid artit, som löper en ökad risk för kardiovaskulära händelser.

Högt pris

Någon säker hälsoekonomisk bedömning i jämförelse med NSAID kan inte göras på grund av avsaknaden av långtidsdata med avseende på biverkningar.

Priset på Arcoxia ligger dock avsevärt högre än för kombinationen Naproxen + Lanzo.

Carl-Olav Stiller, Docent
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

Referenser finns i den utförliga granskningen av Arcoxia.

Senast ändrad

Läkemedel
Etoricoxib ( Arcoxia)

Företag
Merck Scharp & Dohme BV

Godkänt för försäljning
2002-07-01

Publicerat
2003-05-20