Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Måttlig effekt med gabapentinanalogen pregabalin vid neuropatisk smärta

Expertgruppens utlåtande om pregabalin

Pregabalin har samma verkningsmekanism som gabapentin. Entydiga bevis för att pregabalin skulle ha någon fördel framför gabapentin saknas eftersom någon direkt jämförelse inte har publicerats. Vidare saknas jämförande studier mellan pregabalin och förstahandsläkemedlet vid neuropatisk smärta, det vill säga amitriptylin, Tryptizol som har ett lägre NNT.

Läksaks expertgrupp för smärta

Någon direkt jämförelse med gabapentin avseende neuropatisk smärta har inte gjorts. Men skillnaden mot placebo vid diabetesneuropati, liksom vid postherpetisk neuralgi, är i samma storleksordning som för gabapentin även i studier som exkluderade patienter som inte svarat på gabapentin.

Pregabalin är ett läkemedel med indikationen neuropatisk smärta och tilläggsbehandling vid epilepsi. Till sin struktur och verkningsmekanism liknar det gabapentin. Substansen binder till en subenhet på en kalciumkanal, den så kallade alfa-2-delta-enheten, som även binder gabapentin.

Direkta jämförelser saknas
Tyvärr saknas direkta jämförande studier mellan pregabalin och gabapentin.

Den placebokorrigerade effektstorleken i smärtstudier anges som number needed to treat (NNT) för att uppnå en smärtlindring större än 50 procent. Vid diabetesneuropati (DNP) har pregabalin studerats i studier med 5 – 8 veckors duration. För 300 mg pregabalin per dygn får man NNT 3,6 – 4 medan 600 mg per dygn resulterar i NNT 3,3. Detta kan jämföras med ett NNT på 3,7 med gabapentin (900 –3600 mg per dygn).

Vid postherpetisk neuralgi (PHN) är effekten sämre än vid DNP. I studier på pregabalin 150 mg eller 300 mg per dygn, får man NNT 5 – 6. Vid maximal dos pregabalin, 600 mg per dygn, är NNT 3,3. Detta är något bättre än för gabapentin (NNT 5 – 6).

Effekten av såväl pregabalin som gabapentin förefaller blygsam om man jämför med förstahandsläkemedlet vid neuropatisk smärta (amitriptylin) som har ett NNT mellan 1,2 – 1,5 för DNP och mellan 1,7 – 3,1 för PHN enligt en Cochraneöversikt från 2005.

Upptaget av pregabalin är bättre än för gabapentin, vilket innebär att en dosökning återspeglar sig mera direkt i en plasmakoncentrationsökning. Denna skillnad i upptag kan vara av fördel om 600 mg ges vid PHN.

Försiktighet vid nedsatt njurfunktion
Biverkningsmönstret liknar gabapentin i stor utsträckning. Yrsel som biverkan var cirka 20-30 procent vanligare för 300 – 600 mg per dygn pregabalin än i placebogruppen. Biverkningarna i form av sedering och somnolens ökar med stigande dos. Somnolens som biverkan var 20 procent högre för pregabalin 300-600 mg per dygn än i placebogruppen. Andelen patienter med perifera ödem var 10 procent högre för pregabalin 300 – 600 mg per dygn än i placebogruppen.

Pregabalin metaboliseras inte och utsöndras oförändrat via njuren. Vid nedsatt njurfunktion ökar plasmakoncentrationen och dämed risken för biverkningar, varför dosen bör sänkas. Försiktighet bör råda vid kombination med andra CNS-aktiva läkemedel eftersom man kan få en förstärkt sederande effekt.


Dygnsdos

Årskostnad (kr)

pregabalin (Lyrica)

300 mg
600 mg

8 457:-
13 074:-

Alternativ ur Kloka Listan 2006:

gabapentin (Gabapentin Nycomed)

900 mg
3 600 m

3 202:-
11 283:-

amitriptylin (Tryptizol)

10 mg
100 mg

157:-

 471:-

 

Angivna kostnader är baserade på priser mars 2006.

Carl-Olav Stiller, docent, bitr. överläkare
Birgitta Norstedt Wikner, bitr.överläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Källa

  1. Lesser H, Sharma U, LaMoreaux L, Poole RM. Pregabalin relieves symptoms of painful diabetic neuropathy: a randomized controlled trial. Neurology. 2004 Dec 14;63(11):2104-10
  2. Rosenstock J, Tuchman M, LaMoreaux L, Sharma U. Pregabalin for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a double-blind, placebo-controlled trial. Pain. 2004 Aug;110(3):628-38
  3. Sabatowski R, Galvez R, Cherry DA, Jacquot F, Vincent E, Maisonobe P, Versavel M; 1008-045 Study Group. Pregabalin reduces pain and improves sleep and mood disturbances in patients with post-herpetic neuralgia: results of a randomised, placebo-controlled clinical trial. Pain. 2004 May;109(1-2):26-35
  4. Dworkin RH, Corbin AE, Young JP Jr, Sharma U, LaMoreaux L, Bockbrader H, Garofalo EA, Poole RM. Pregabalin for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized, placebo-controlled trial. Neurology. 2003 Apr 22;60(8):1274-83
  5. Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain.
    Cochrane Database Syst Rev. 2005 Jul 20;(3):CD005454. Review

Fler referenser finns i den utförliga granskningen Pdf, 163.8 kB. av pregabalin.

Senast ändrad

Läkemedel
Lyrica (pregabalin)

Företag
Pfizer

Godkänt för försäljning
2004-07-06

Granskat
2006-05-05

Publicerat
2006-06-27