Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Melatonin (Circadin) – vid dålig sömnkvalitet hos personer 55 år och äldre

Sammanfattande värdering

Circadin, som innehåller melatonin i en depotberedning, innebär inga uppenbara fördelar jämfört med redan existerande läkemedel. Preparatet har en måttlig effekt avseende sömnkvalitet och ingen på dagtrötthet. Sömnkvaliteten mättes i studier genom skattningsskalor (100 mm) där melatonin uppvisade 4 – 6 mm signifikant bättre effekt än placebo. Inget fall av överdosering finns rapporterat och toxiciteten är låg.

Läkemedlet är endast dokumenterat för patienter 55 år och äldre med dosen 2 mg. Det är godkänt för korttidsbehandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet i denna åldersgrupp.

Circadin ingår inte i läkemedelsförmånerna.

Indikation och dosering

Melatonin (Circadin) är godkänt som monoterapi för korttidsbehandling (3 veckor) av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre.

Circadin kommer tillsvidare inte att omfattas av läkemedelsförmånerna varför patienten står för hela kostnaden själv.

Licensförskrivning av melatonin till bland annat barn och blinda med sömnstörningar/dygnsrytmrubbningar har förekommit i Sverige sedan lång tid tillbaka. Läkemedlet Circadin rekommenderas dock inte till personer under 18 år på grund av otillräckliga data gällande säkerhet och effektivitet.

Circadin är en depottablett med rekommenderad dos på 2 mg en gång dagligen. Doseringen ska bibehållas i tre veckor. Intag ska ske 1-2 timmar innan sänggåendet och efter födointag.

Verkningsmekanism

Melatonin är ett kroppseget hormon som är involverat i kontroll av dygnsrytm och anpassningen till ljus-mörkercykeln. Normalfysiologisk insöndring stiger vid tilltagande mörker på kvällen och är som högst timmarna efter midnatt för att avta successivt mot morgonen.

Kroppsegen produktion av melatonin minskar med åldern och har visat sig vara lägre hos medelålders och äldre som lider av insomni jämfört med personer utan sömnstörningar. Tillfört melatonin avses kompensera dessa störningar men den exakta verkningsmekanismen är inte helt klarlagd.

Klinisk effekt

Ingen tydlig dos-respons för effekterna har observerats. Optimal dos har inte definierats. Dosfinnande studier har endast gett en antydan om att 2 mg av Circadin kan ha en effekt hos patienter över 55 år.

Godkännandet baserar sig i huvudsak på två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade treveckorsstudier (Neurim VII och Neurim IX). Melatonin,
2 mg som depottablett, administrerades till kvällen. Sammanlagt 502 patienter analyserades i dessa studier. En ytterligare studie (Neurim VIII) med liknande design fick avbrytas på grund av svårigheter med patientrekrytering och data från denna studie används därför främst som underlag till säkerhetsdatabasen.

De primära effektmåtten i Neurim VII och Neurim IX var sömnkvalitet (QOS = quality of sleep) respektive andel patienter som svarade på behandlingen. Ett behandlingssvar definierades som en minst 10 mm förbättring på visuella analoga skattningsskalor (100 mm) för sömnkvalitet (QOS) och vakenhet på morgonen (BFW = behaviour following wakening).

Liten skillnad i svar

I Neurim VII (170 patienter) observerades 22 mm och 16 mm förbättring av sömnkvalitet i melatonin- respektive placebogrupp. Ursprungsvärdet var 65 mm. Skillnaden mellan grupperna var liten (6 mm) men statistiskt signifikant (p = 0,047). I Neurim IX (332 patienter) var sömnkvalitet ett sekundärt effektmått och skillnaden ännu mindre (4 mm, p = 0,014).

I Neurim IX svarade 26 procent och 15 procent i melatonin- respektive placebogrupp. Skillnaden på 11 procent innebär att nio patienter måste behandlas för att en patient skall uppleva en förbättring (NNT = 9). I Neurim VII var andelen som svarade på behandlingen ett sekundärt effektmått men skillnaden var här större (47 % vs 27 %).

Bland sekundära effektmått i Neurim IX noteras bland annat att melatonin förkortade sömnlatensen med 8,8 minuter jämfört med placebo (basvärdesjusterad skillnad, i medeltal förkortades sömnlatensen med 24,3 respektive 12,9 minuter från ursprungsvärdet 65 minuter).

Direkt jämförande studier av melatonin i depotberedning och övriga läkemedel som används vid sömnstörningar saknas.

Observerbart är att effekten endast är dokumenterad för patienter 55 år och äldre med dosen 2 mg. Eventuella effekter vid behandling utanför godkänd indikation, det vill säga av andra populationer och/eller med andra doser, är inte beskrivna här.

Farmakokinetik och interaktioner

Absorptionsgraden vid peroral dosering är fullständig hos vuxna men kan sjunka med upp till 50 procent hos äldre. Biotillgängligheten är låg (10 – 20 %) på grund av en uttalad förstapassagemetabolism. En hög variabilitet har observerats med femfaldiga skillnader i maximala plasmakoncentrationer.

Kvinnor uppvisar generellt tre- till fyrafaldigt högre maximala plasmakoncentrationer jämfört med män utan att man påvisat några effektskillnader mellan könen. Födointag minskar absorptionshastigheten och förskjuter maximal plasmakoncentration påtagligt.

Viss risk för interaktioner med bland annat läkemedel som metaboliseras via CYP1A1 och CYP1A2 kan möjligen föreligga, se SPC, men den kliniska relevansen av dessa är tveksamma med tanke på att toxiciteten för melatonin är låg.

Säkerhet

Säkerhetsdatabasen omfattar 2 608 personer (1 361 patienter har erhållit melatonin och 1 247 placebo) där den totala frekvensen biverkningar som rapporterats i kliniska studier vid behandling med melatonin som depottabletter och placebo är 6,9 procent respektive 5,9 procent.

Inga biverkningar var vanliga eller svåra. Mindre vanliga biverkningar är bland annat yrsel, irritabilitet och somnolens utan tydliga skillnader mellan melatonin och placebo. Medvetandeförlust och falltrauman har rapporterats.

Inget fall av överdosering finns rapporterat och toxiciteten är låg. Vid eventuell överdosering kan dåsighet förväntas. Inga tecken på beroende eller utsättningsreaktioner har påvisats.

Pris

Circadin är inte rabattberättigat. I oktober 2008 är priset för 21 depottabletter (2 mg) 163 kronor.

Jonas Lundmark, ST-läkare och Rickard Malmström, specialistläkare, docent, klinisk farmakologi, Karolinska Solna i samarbete med expertgruppen för psykiatriska sjukdomar.

Källa

  1. Wade AG, Ford I, Crawford G, McMahon AD, Nir T, Laudon M et al. Efficacy of prolonged release melatonin in insomnia patients aged 55-80 years: quality of sleep and next-day alertness outcomes. Curr Med Res Opin 2007 Oct;23(10):2597-605
  2. Lemoine P, Nir T, Laudon M, Zisapel N. Prolonged-release melatonin improves sleep quality and morning alertness in insomnia patients aged 55 years and older and has no withdrawal effects. J Sleep Res 2007 Dec;16(4):372-80

Senast ändrad

Företag
Nycomed AB

Godkänt för försäljning
2007-06-29

Granskat
2008-11-03

Publicerat
2008-12-30

Observera!
Vid förskrivning av läkemedlet, se även produktresumén (SPC) på Fass.se.