Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya studier på Xigris bekräftar säkerhetsprofil - tillägg

Klicka här för att läsa ursprungsdokumentet för Xigris.

Nu har den första studien på barn publicerats. Den visar en säkerhetsprofil som är likartad den man ser hos vuxna och en placebokontrollerad FAS III-studie utförs nu på barn för att utvidga preparatets indikation. Ny studie på vuxna bidrar fram för allt med ytterligare säkerhetsdata.

Xigris registrerades 2002 på indikationen ”Tilläggsbehandling vid svår sepsis med multiorgansvikt hos vuxna”. Preparatet består av aktiverat protein C som har antitrombotisk, antiinflammatorisk och profibrinolytisk effekt.
Xigris effekt har visats i en randomiserad placebokontrollerad dubbelblind Fas III studie omfattande 1 690 patienter (PROWESS-studien), där man kunde visa en överlevnadsfördel för patienter med aktiv behandling.

Oblindad studie på barn
Tidigare har endast data på vuxna varit tillgängliga, men nu har en studie av preparatets farmakokinetik, farmakodynamik och biverkningar på barn publicerats. Studien var oblindad, inte randomiserad och omfattade 83 patienter mellan 0 och 18 år (medelålder 5 ½ år) med svår sepsis som alla fick aktiv behandling.

Studien bestod av två delar. I del 1 undersökte man farmakokinetiken hos 23 barn stratifierade för ålder. Man fann en likartad kinetik som hos vuxna. I del 2 doserade man Xigris som hos vuxna: 24 µg / kg per timme i 96 timmar. 62 patienter behandlades. Farmakodynamiskt fann man sjunkande D-dimernivåer och stigande protein C- och antitrombinnivåer under Xigrisbehandling, motsvarande vad man sett hos vuxna.

Fyra patienter drabbades av en allvarlig blödning under studien. Åtta patienter dog under studietiden, varav ett dödsfall bedömdes som möjligen relaterat till Xigrisbehandlingen.

För närvarande pågår en randomiserad, placebokontrollerad studie för att bekräfta säkerheten och undersöka effekten på barn.

Ny studie på vuxna
I ENHANCE US studien behandlades 273 patienter med svår sepsis och minst ett sviktande organ med Xigris. Studien saknade kontrollgrupp varför resultaten jämfördes med kontrollgrupperna i tidigare studier. Det primära effektmåttet var totalmortalitet efter 28 dagar. Blödning är den enda kända allvarliga komplikationen relaterat till administration av Xigris och blödningskomplikationer noterades särskilt under studietiden.

Man fann en totalmortalitet på 26,4 procent, vilket kan jämföras med en totalmortalitet på 24,4 procent för aktiv behandling och 32,9 procent för placebogruppen i de historiska kontrollerna. Under de 96 timmar som Xigrisinfusionen varade drabbades 4 procent av patienterna av en allvarlig blödning och totalt drabbades 5,5 procent av patienterna av allvarlig blödning under hela studietiden. En icke fatal intrakraniell blödning noterades.

Publicerade patientkarakteristika skiljer sig åt mellan ENHANCE US studien och PROWESS studien bland annat vad gäller andelen patienter som hade multiorgansvikt, krävde mekanisk ventilation och var i cirkulatorisk chock. Således kan man inte göra en direkt jämförelse med tidigare studier. Problemen med systematiska fel vid icke randomiserade studier är väl kända och man bör inte grunda behandlingsbeslut på observationella studier. ENHANCE US-studien ger dock ytterligare data på frekvensen av blödningskomplikationer vid Xigrisinfusion, vilken förefaller acceptabel i relation till tidigare visad behandlingseffekt.

Mårten Wendt, ST-läkare
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Paul Hjemdahl, Professor
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

  1. Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, LaRosa SP, Dhainaut JF, Lopez-Rodriguez A et al. Efficacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis. N Engl J Med 2001; 344: 699-709
  2. Barton et al. Safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of drotrecogin alfa (activated) in children with severe sepsis. Pediatrics 2004; 113; 7-17
  3. Bernard GR, Margolis BD, Shanies HM, Ely EW, Wheeler AP, Levy H et al. Extended evaluation of recombinant human activated protein C United States Trial (ENHANCE US): a single-arm, phase 3B, multicenter study of drotrecogin alfa (activated) in severe sepsis. Chest 2004; 125: 2206-16
  4. Pocock SJ, Elbourne DR. Randomized trials or observational tribulations? N Engl J Med 2000; 342: 1907-9

Senast ändrad

Hitta i sidan

Läkemedel
Drotrecogin alfa/aktiverat protein C (Xigris)

Företag
Eli Lilly AB

Godkänt för försäljning
2002-05-30

Publicerat
2005-05-09