Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Samma måttliga smärtlindring av buprenorfin i plåster som i tablett

Expertgruppens utlåtande om buprenofin

Kommer snart!

Läksaks expertgrupp för smärta

Kliniska prövningar av buprenorfin i plåsterform (Norspan) har inte publicerats i sin helhet utan endast i form av en översiktsartikel. Buprenorfin har studerats på rygg- och artrossmärta samt kronisk, icke-malign smärta.

Norspan frisätter buprenorfin i doserna 5, 10 och 20 mikrogram/timme under 7 dagar. Mängden tillfört buprenorfin via plåster motsvarar den lägsta perorala dosen buprenorfin vilket administreras som sublingual beredning (Temgesic). Biotillgängligheten efter peroral tillförsel är förhållandevis låg.

Buprenorfin är en så kallad partiell opioid receptoragonist och har använts mot smärta i mer än 25 år. I motsats till fulla agonister, till exempel morfin, planar såväl den analgetiska effekten som de opioidrelaterade biverkningarna av från och med en viss koncentration.

Opublicerade studier

Randomiserade och kontrollerade studier på buprenorfinplåster i den dosering som ingår i Norspan har ännu inte publicerats. Däremot finns en oberoende sammanställning av kliniska prövningar från London som läkemedelstillverkaren har tillhandahållit.

Buprenorfin i plåsterform har studerats på följande indikationer: artrossmärta, ryggsmärta och så kallad kronisk, icke malign smärta. Vid artrossmärta jämfördes buprenorfinplåstret med styrkan 5 – 20 mikrogram/timme mot ett placeboplåster på 315 patienter. Samtliga patienter hade möjlighet att använda ibuprofen 400 mg x 4. Number needed to treat (NNT) avseende andelen patienter som inte avbröt på grund av ineffektiv smärtlindring beräknades till 8.

En annan studie på 238 patienter med artrossmärta jämförde buprenorfinplåstret med sublinguala buprenorfintabletter med så kallad double dummy-teknik. Innan studien titrerade man fram den optimala buprenorfindosen. Någon skillnad avseende smärtskattning kunde inte ses mellan de två olika beredningarna.

Effekten av buprenorfinplåster vid ryggsmärta har jämförts mot paracetamol + oxykodon eller placebo (134 patienter). De aktiva behandlingarna minskade smärtintensiteten från 7 till 5 och i placeboguppen från 7 till 6 på en tiogradig skala. I en annan studie på ryggsmärta (270 patienter) sjönk smärtskattningen från 7,7 till 6 både med buprenorfinplåstret och paracetamol + hydrokodon.

Långtidsanvändning av buprenorfinplåster har även studerats på en grupp patienter med kronisk smärta på grund av degenerativa led- eller skelettsjukdomar. Efter 3 månader använde 14 procent 5 mikrogram/timme, 35 procent stod på 10 mikrogram/timme och 48 procent använde sig av 20 mikrogram/timme. Information om effekt eller hur många patienter som slutade behandlingen saknas.

Vanligt med hudirritation

Biverkningar med buprenorfinplåstret inkluderar huvudvärk, illamående, yrsel och trötthet. Klåda vid applikationsstället och huvudvärk har noterats även med placeboplåster. I en studie rapporterades hudirritation efter borttagande av plåstret hos 25 procent och rodnad hos 55 procent av patienterna.

Buprenorfin metaboliseras i levern via cytokrom P450 3A4. Samtidig administrering av läkemedel som inducerar detta enzymsystem, till exempel karbamazepin eller rifampicin, medför en minskad effekt av buprenorfin. Exempel på läkemedel som hämmar CYP3A4 är olika makrolider eller imidazolpreparat.

Ekvipotent dos

Kostnad (kr)

Norspan plåster


Temgesic tabl.

5 mikrogram/t


0,2 mg x 3

227


292

Norspan plåster


Temgesic tabl.

10 mikrogram/t


0,2 mg x 4

337


390

Norspan plåster


Temgesic tabl.

20 mikrogram/t


0,4 mg x 3

647


489

28 dagars behandling med buprenorfin som plåster eller tablett i ekvipotenta doser enligt en jämförande studie på patienter med artrossmärta. Priser hämtade 060725.

Carl-Olav Stiller, docent, bitr. överläkare
Birgitta Norstedt Wikner, bitr. överläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Källa

  1. Katie Smith; London New Drugs Group APC/DTC Briefing document; 7-day Buprenorphine patch for severe chronic pain; June 2006. National electronic Library for Medicines [www] The National Health Service, NHS.
  2. Läkemedelsmonografi. Norspan. Läkemedelsverket, mars 2006.

Fler referenser finns i den utförliga granskningen Pdf, 43.3 kB. av Norspan.

Senast ändrad

Läkemedel
Norspan (buprenofin)

Företag
Mundipharma

Godkänt för försäljning
2006-02-10

Granskat
2006-07

Publicerat
2006-12-07