Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Talidomid på licens alternativ vid terapiresistent multipelt myelom

Expertgruppens utlåtande om talidomid

Talidomid är ett kliniskt värdefullt licensläkemedel vid multipelt myelom. Talidomid, med eller utan dexametason, och bortezomib (Velcade), är de enda alternativen vid cytostatikaresistent multipelt myelom. Det saknas dokumentation att högre dos än 400 mg/dag ger bättre klinisk effekt. Högre doser ökar däremot risken för biverkningar.

Läksaks expertgrupp för onkologiska och hematologiska sjukdomar.

Talidomid har immunomodulerande och antitumorala egenskaper. I Australien och Nya Zeeland är substansen godkänd för behandling av terapiresistent multipelt myelom (MM) och kutan lepra. Ett stort antal fas II-studier har genomförts vid MM, men det saknas randomiserade kontrollerade studier med övertygande överlevnads- och livskvalitetsdata. Talidomid är mycket dyrt.

Licenspreparatet talidomid har sederande, immunomodulerande och angiogeneshämmande effekter.

Medlet används vid MM och studeras som behandlingsalternativ vid kollagenoser, inflammatorisk tarmsjukdom, hudsjukdomar, cancer- och infektionssjukdomar. Hämning av TNF , vascular endothelial growth factor (VEGF), interleukiner och induktion av apoptos anses bidra till talidomids antitumorala effekter.

Studier i tidiga faser

Sedan 1999 har ett fyrtiotal fas I–II-studier utförts med talidomid vid MM. I elva fas II-studier vid terapiresistent MM sågs en reduktion av effektmåttet M-komponent, i urin och/eller blod, med mer än 50 procent hos knappt en tredjedel av patienterna.

I tre publicerade studier med talidomid i kombination med dexametason fick i medeltal 48 procent av patienterna en reduktion av M-komponent med mer än 50 procent. I studier där talidomid kombinerades med cytostatika tycktes en än högre andel patienter svara på behandlingen, samtidigt som toxiciteten ökade.

I några fallbeskrivningar har tidigare cytostatika/dexametason-resistens reverserats med talidomid. I avsaknad av randomiserade studier med komparator är det svårt att bedöma om talidomid ökar överlevnad eller livskvalitet hos MM-patienter i något skede av sjukdomen. Kontrollerade studier med talidomid i kombination med cytostatika och/eller dexametason pågår.

Doseskalering

Det är oklart vilken dos och behandlingstid som ger optimal respons. Vid monoterapi har doseskalering från 50–100 mg/dag till maximalt tolererad dos (högst 800 mg) använts i de flesta studier. Vid kombinationsterapi tycks talidomid tolereras sämre. Ålder, kumulativ dos, TNF a- och IL 6-nivåer samt cytogenetiska förändringar har angivits som behandlingsprediktiva faktorer i vissa studier.

Begränsande biverkningar

Talidomid kan redan i låg dos orsaka svåra missbildningar hos foster. Både män och kvinnor som behandlas måste ha säkert antikonceptionellt skydd.

Doseskalering bör göras med noggrann uppsikt över biverkningar. Sedering, somnolens och förstoppning är vanligt förekommande. Neuropati, svåra hudbiverkningar och tromboemboliska komplikationer kan tillstöta.

Farmakokinetiska interaktioner är inte kända. Farmakodynamiska interaktioner är att förvänta med läkemedel som är sederande, immunomodulerande och cytotoxiska.

En kapsel talidomid 50 mg kostar drygt 110 kronor. Månadskostnaden för behandling med 400 mg/dag blir 27 120 kronor. Således är behandlingen mycket dyr.

Charlotte Asker, Leg Läk, Med Dr
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Källa

  1. Matthews SJ, McCoy C. Thalidomide: A review of approved and investigational uses. Clin Ther. 2003;25:342-86
  2. The Eastern Cooperative Oncology Group. Multiple Myeloma Clinical Trial Announcement.
  3. Thompson JL, Hansen LA. Thalidomide dosing in patients with relapsed or refractory multiple myeloma. Ann Pharmacother, 2003;37:571-6

Fler referenser finns i den utförliga granskningen Pdf, 59.4 kB. av talidomid.

Obs! Informationen är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal.
Om du är patient och önskar diskutera din egen behandling, rekommenderar vi att du kontaktar din läkare.

Senast ändrad

Läkemedel
Talidomid

Företag
Pharmion, Celgene, Kendle, Aventis, Laphal