Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teriparatid – ett specialistpreparat för kvinnor med uttalad osteoporos

Expertgruppens utlåtande om teriparatid

Teriparatid (Forsteo) kan användas vid uttalad postmenopausal osteoporos med fraktur när behandling med perorala bisfosfonater inte varit effektiva, medfört biverkningar eller är kontraindicerade.

Patienter som ordineras behandling med teriparatid bör ingå i EFOS-programmet (European Forsteo Observational Study) som finns vid de större osteoporosmottagningarna inom Stockholms läns landsting.

Läksaks expertgrupp för endokrinologi

Injektion med teriparatid (Forsteo) är en ny anabol behandlingsprincip av osteoporos. En klinisk studie har visat en reducerad incidens av kotfrakturer. Signifikant förebyggande effekt avseende höftfrakturer har inte visats. Långtidseffekter är ofullständigt kända då kliniska studier avbröts i förtid på grund av en rapport om tumörutveckling hos råttor.

Teriparatid är det aktiva fragmentet (1-34) av humant parathormon (PTH). PTH och teriparatid kan öka eller minska benmassan beroende på expositionsmönstret. Pulsatil tillförsel, i form av en daglig injektion, förefaller ha anabol effekt på benet genom att stimulera osteoblasterna till ökad bensyntes.

Forsteo injiceras subkutant i lår eller buk en gång dagligen under högst 18 månader.

Effekt på kotfrakturer

En 19-månaders placebokontrollerad randomiserad studie har genomförts på postmenopausala kvinnor med manifest osteoporos (kotfrakturer). För kvinnor med färre än två måttligt svåra kotfrakturer var BMD värdet (höft eller kota) minst -1 SD. (medel BMD -2,6).

Kvinnorna hade inte tagit något läkemedel mot osteoporos de senaste 2–24 månaderna. Samtliga patienter erhöll kalcium och D-vitamin. Andelen röntgendiagnosticerade kotfrakturer var 14 procent (64/448) i placebogruppen och fem procent (22/444) i gruppen som fick teriparatid 20 µg/dag subkutant.

Efter en mediantid på 18 månader efter studiens avslutande, fann man en signifikant lägre förekomst (relativ reduktion
41 %) av antalet patienter med en eller flera nya kotfrakturer, jämfört med placebogruppen. Detta tyder på en bibehållen effekt efter avslutad behandling.

Teriparatid är inte subventionerat för alla patienter. Studier avseende patienter som motsvarar de som omfattas av läkemedelsförmånsnämndens begränsningar saknas (se nedan).

Kombination av alendronat och PTH (fullängds-PTH, det vill säga 1–84 i en studie och 1–34 i en annan) ökade inte BMD-värdet mer än enbart PTH. En tänkbar förklaring kan vara att alendronat hämmar remodelleringen av benet vilket försvagar den anabola effekten av PTH.

Långtidseffekter ofullständigt kända

Illamående, smärtor (pirrningar) i armar och ben, huvudvärk samt yrsel hör till de vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier. Några tydliga skillnader mot placebo förelåg dock inte.

Vid injektion orsakade teriaparatid övergående höjning av S-kalcium som återgick till utgångsvärdet efter 16–24 timmar.

Långtidseffekter är ofullständigt kända. Samtliga pågående kliniska studier avbröts på grund av att en tvåårig råttstudie med hög dos (75 µg/kg!) visade en ökad incidens av osteosarkom. En förnyad råttstudie och även en 18-månaders studie på apor visade emellertid inga benneoplasier. Inga osteosarkom har observerats i kliniska studier eller i uppföljningsstudier. Kliniska studier har återupptagits.

Eventuella fall av misstänkta eller konstaterade bentumörer under eller efter teriparatidbehandling bör rapporteras. Till dess mer erfarenhet finns bör läkemedlet förskrivas under maximalt 18 månader och då endast av specialister inom osteoporosområdet.

Teriparatid är kontraindicerat vid hyperkalcemi, allvarligt nedsatt njurfunktion samt vid andra metabola bensjukdomar än primär osteoporos (inklusive hyperparatyroidism och Pagets bensjukdom). Även oförklarad stegring av alkaliskt fosfatas och tidigare strålterapi mot skelettet är kontraindikationer.

Begränsningar i läkemedelsförmånen

Forsteo är ett dyrt preparat. Ett års behandling kostar cirka
47 000 kr. Preparatet ingår i läkemedelsförmånen till och med 2005 enbart vid behandling av svår postmenopausal osteoporos med tidigare fraktur (T-score <-3 SD verifierat med avseende på ländrygg och höft), när behandling med perorala bisfosfonater inte varit effektiva (tillkomst av minst två nya frakturer), medfört biverkningar eller är kontraindicerade.

Läkemedelsföretaget ska i all marknadsföring och annan information upplysa om begränsningarna i läkemedelssubventionen.

Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Källa

  1. Neer RM, Arnaud CD, Zanchetta FR et al. Effect of parathyroid hormone (1-34) on fractures and bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med 2001;344 (19): 1434-41. PubMed
  2. Läkemedelsverket. Forsteo. Monografi
  3. Läkemedelsförmånsnämnden. Forsteo. Beslut 2003-12-19

Fler referenser finns i den utförliga granskningen av teriparatid.

Senast ändrad

Läkemedel
teriparatid (Forsteo)

Företag
Eli Lilly

Godkänt för försäljning
2003-06-10