Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Valdecoxib ger inte bättre smärtlindring än traditionella NSAID-preparat

Bextra borttaget från marknaden 2005-04-08 på grund av ökad risk för allvarliga hudbiverkningar jämfört med andra coxiber.

Valdecoxib (Bextra) är ytterligare en selektiv cox 2-hämmare som har indikationerna smärta vid artros, reumatoid artrit och dysmenorré. Effekten är inte bättre än för oselektiva cox-hämmare, det vill säga naproxen, diklofenak och ibuprofen. Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats och kliniskt viktiga interaktioner förekommer.

Valdecoxib är den femte selektiva cox 2-hämmaren som blivit godkänd i Sverige. Studier som jämför valdecoxib med andra cox-2 hämmare saknas.

Effekten av valdecoxib vid artros i knä eller höftled eller vid reumatoid artrit och dysmenorré är bättre än placebo, men skiljer sig inte från naproxen 1 000 mg/dag.

Befintlig dokumentation visar ingen effektmässig fördel för valdecoxib jämfört med oselektiva cox-hämmare, det vill säga NSAID- preparat, vid artros, reumatoid artrit eller dysmenorré.

Utsättes vid hudreaktion

Avseende biverkningar var skillnaderna mellan valdecoxib och naproxen mycket små. Mellan noll till sju procent fler studieavbrott på grund av biverkningar noterades hos patienter behandlade med NSAID jämfört med patienter behandlade med valdecoxib.

Patienter med reumatoid artrit som behandlades med valdecoxib 20 eller 40 mg hade en lägre incidens gastro-duodenala ulcerationer större än eller lika med 3 mm efter 26 veckor än patienter som behandlades med 1 000 mg naproxen/dag. Färre endoskopiska ulcerationer observerades även hos patienter med artrossmärta som behandlades under 12 veckor med valdecoxib 10-20 mg än med maximala doser ibuprofen (2 400 mg/dag) eller diklofenak (150 mg/dag).

Eftersom det prediktiva värdet av denna surrogatmarkör (ulcerationer > 3 mm) är oklart, behövs uppgifter om incidensen av kliniskt betydelsefulla gastro-intestinala biverkningar från långtidsstudier. Sådana studier saknas för närvarande för valdecoxib. Även med avseende på förekomsten av andra allvarliga biverkningar (till exempel kardiovaskulära biverkningar) saknas för närvarande information.

Allvarliga hudbiverkningar (exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom) har rapporterats hos patienter som behandlats med valdecoxib. Enligt tillverkaren bör valdecoxib utsättas vid minsta tecken på hudreaktion.

Interagerar med warfarin

Valdecoxib kan hämma warfarins metabolism och öka INR. Valdecoxib kan minska nedbrytningen av läkemedel som metaboliseras via CYP 2D6, såsom paroxetin och metoprolol. Valdecoxib kan även hämma aktiviteten av CYP 2C19, vilket kan medföra en förhöjd plasmakoncentration av till exempel omeprazol, fenytoin, diazepam och imipramin. Valdecoxib kan höja halten av litium.

Äldre och patienter med njur- eller hjärt-kärlsjukdomar bör endast undantagsvis använda valdecoxib.

Tusen kronor dyrare

Årskostnaderna för valdecoxib är cirka 1 000 kr högre än för kombinationen naproxen och omeprazol.

Carl-Olav Stiller, Docent
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Soln

Källa

  1. Kivitz A, Eisen G, Zhao WW, Bevirt T, Recker DP. Randomized placebo-controlled trial comparing efficacy and safety of valdecoxib with naproxen in patients with osteoarthritis. J Fam Pract. 2002; 51: 530-7
  2. Bensen W, Weaver A, Espinoza L, Zhao WW, Riley W, Paperiello B, Recker DP. Efficacy and safety of valdecoxib in treating the signs and symptoms of rheumatoid arthritis: a randomized, controlled comparison with placebo and naproxen. Rheumatology (Oxford). 2002; 41: 1008-16
  3. Daniels SE, Talwalker S, Torri S, Snabes MC, Recker DP, Verburg KM. Valdecoxib, a cyclooxygenase-2-specific inhibitor, is effective in treating primary dysmenorrhea. Obstet Gynecol. 2002; 100: 350-8

Fler referenser finns i den utförliga granskningen av valdecoxib.

Senast ändrad

Läkemedel
Bextra (valdecoxib)

Företag
Pharmacia Sverige AB

Godkänt för försäljning
2003-03-27

Obs! Indraget från marknaden
2005-04-08