Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Väntade, vanliga steroideffekter av mometason vid astma

Utlåtande från Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar

Preparatet har likheter med flutikason. Studier vid inflammatoriska tillstånd i näsan har inte visat på några skillnader mellan motsvarande steroider för lokalt bruk när det gäller såväl effekt som biverkningar. Erfarenheter från långtidsanvändning av astmaberedningen saknas, och framtiden får utvisa om mometason har mer fördelaktig effekt eller biverkningsprofil än övriga inhalationssteroider.

Ett antal studier finns som visar att mometason har förväntade steroideffekter på olika, vid astmabehandling vanliga, effektparametrar. Emellertid saknas långtidsstudier för bedömning gentemot andra inhalationssteroider. Det finns i dag inga kända fördelar med att välja mometason framför andra inhalationssteroider när det gäller effekt, biverkningar eller ekonomi.

Underhållsbehandling av astma med inhalationssteroider är en etablerad behandlingsprincip med gott vetenskapligt stöd. Ett nytillskott till den terapeutiska arsenalen är mometason - en uttalat fettlöslig syntetisk kortikosteroid, som har likheter med flutikason.

Den tillhandahålls i inhalatorn Twisthaler, och rekommenderad begynnelsedos är 400 µg x 1, vilket effektmässigt visat sig jämförbart med flutikason 250 µg x 2 i Diskhaler.

Jämfört med placebo

De flesta publicerade randomiserade kliniska prövningarna har jämfört mometason med placebo under tolv veckor med FEV1 som primär effektvariabel. I några studier har mometason jämförts med beklometason, budesonid eller flutikason.

I likhet med andra inhalationssteroider förbättrar mometason lungfunktionen och minskar astmasymtom samt behov av kortverkande ß2-stimulerare.

Underlaget medger ingen bedömning av mometasons effekter och biverkningar gentemot andra behandlingar under längre tid.

Det har framförts att den systemiska biotillgängligheten för mometason är mycket låg, vilket skulle tala för en gynnsam biverkningsprofil. På grund av metodologiska svagheter i studierna av biotillgänglighet finns emellertid inte vetenskapligt stöd för att hävda detta.

När plasmakoncentrationen av mometason analyserades låg den för 10 av 24 försökspersoner under detektionsgränsen för den LC-MS/MS metod som användes. Dessa personers plasmakoncentration sattes då till 0 vid beräkningarna. Om samma metod tillämpats för flutikason propionat administrerat via Diskus, så skulle även flutikason få samma låga biotillgänglighet.

Påverkan på hypothalamus-hypofys-binjure axeln har studerats, och det finns tecken till hämning. Även dessa studier är svårtolkade på grund av metodologiska svagheter.

Eva Wikström Jonsson, Leg. läkare, med.dr
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

Referenser finns i den utförliga granskningen Pdf, 85.8 kB. av Asmanex.

Senast ändrad

Läkemedel
mometason furoat (Asmanex)

Företag
Schering-Plough

Godkänt för försäljning
2002-02-08

Publicerat
2003-10-28

Expertgruppens utlåtande publicerat
2004-12-29