Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vioxxakut är dyrare men inte säkert lika bra som ibuprofen vid akut smärta

Vioxxakut borttaget från marknaden 041001 på grund av ökad risk för stroke och hjärtinfarkt vid långtidsbehandling.

Det är osäkert om cox 2-hämmaren rofecoxib (Vioxxakut) har lika bra effekt som ibuprofen vid akut smärta. Biverkningsmönstret verkar inte skilja mellan de två läkemedlen. Det är således svårt att motivera ett nästan tre gånger så högt pris för rofecoxib som för ibuprofen.

Vioxxakut är egentligen samma läkemedel som Vioxx (cox 2-hämmaren rofecoxib), men har en annan indikation och finns i en högre styrka. Indikationen är akut smärta och mensvärk, medan Vioxx är godkänt för behandling av smärta vid artros och reumatoid artrit. Rofecoxib doseras en gång om dagen på grund av lång halveringstid.

Effekten av rofecoxib vid postoperativ smärta är bättre än placebo och i flera studier medför rofecoxib en lägre opioidförbrukning än placebo.

Den centrala frågan är dock om rofecoxib är bättre än ibuprofen, förstahandspreparatet vid akut smärta. Den smärthämmande effekten (till exempel efter utdragning av visdomständer) av 50 mg rofecoxib är jämförbar med ibuprofen i normaldosering (400 mg). I motsats till ibuprofen där högre doser än 400 mg medför en bättre smärtlindring, ger 500 mg rofecoxib samma smärtlindrande effekt som 50 mg.

Hos barn som erhållit rofecoxib efter tonsillektomi är behovet av extra smärtlindring högre än hos barn som har erhållit ibuprofen. Vid dysmenorré, ger rofecoxib (25-50 mg) en smärtlindring som är jämförbar med naproxen 500 mg.

Ingen skillnad i blödning

Som selektiv cox 2- hämmare påverkar rofecoxib inte trombocyternas tromboxansyntes och därmed borde rofecoxib inte öka risken för blödning vid operation. Risken för perioperativ blödning för rofecoxib skiljer sig inte från placebo.

Huruvida risken för blödning med rofecoxib är lägre än för ekvipotenta doser ibuprofen är dock oklart. Den enda studie som direkt jämfört blödningsrisken med rofecoxib och ibuprofen genomfördes på barn efter tonsillektomi. Mellan dessa grupper sågs inga signifikanta skillnad i blödningsbenägenhet.

Med avseende på andra biverkningar noterades ingen skillnad mellan rofecoxib och naproxen.

I likhet med NSAID kan rofecoxib vid längre tids behandling medföra ett förhöjt blodtryck, speciellt hos patienter som behandlas med antihypertensiva läkemedel. Risken för perifera ödem förefaller vara högre för rofecoxib än för NSAID. Långtidsdata från studier på patienter med reumatoid artrit tyder på att rofecoxib medför en ökad risk för kardiovaskulära händelser jämfört med NSAID. Huruvida Vioxxakut ökar risken för trombos vid korttidsbehandling i samband med operation är oklart.

Carl-Olav Stiller, Docent, bitr.överläkare
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Källa

Referenser finns i den utförliga granskningen Pdf, 92.5 kB. av rofecoxib.

Senast ändrad

Läkemedel
Rofecoxib (Vioxxakut)

Företag
MSD

Godkänt för försäljning
2002-01-25

Obs! Indraget från marknaden
2004-10-01