Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Xigris - ny princip för att behandla svår sepsis

Utlåtande från Läksaks expertgrupper

Xigris är ett komplicerat och svårvärderat läkemedel. Läksaks expertgrupper återkommer därför senare med en bedömning, som ska göras tillsammans med specialister med erfarenhet av aktiverat protein C.

Klicka här för att läsa tillägg med beskrivning av nya studier med Xigris.

Xigris är ett intressant läkemedel som representerar en helt ny princip för behandling av svår sepsis. Men konfirmerande studier saknas och läkemedlets plats i terapiarsenalen förfaller osäker.

Xigris är ett nytt läkemedel för vuxna patienter med svår sepsis (>2 sviktande organ, tecken på chock, oligouri, hypoxi eller acidos). Det skall användas som tillägg till övrig intensivvårdsbehandling. Läkemedlet är godkänt för försäljning inom EU.

Substansen i Xigris är protein C som har tillverkats av rekombinant-DNA och aktiverats enzymatiskt.

Vid sepsis föreligger ett proinflammatoriskt och prokoagulatoriskt tillstånd, ofta på grund av låga halter aktiverat protein C. I kroppen fungerar aktiverat protein C som ett cirkulerande antikoagulans genom att stänga av koagulationskaskaden.

En enda studie

Det finns idag endast en placebokontrollerad studie. I den deltog 1 690 patienter. Efter 28 dagar var mortaliteten 24,7 procent i Xigrisgruppen och 30,8 procent i placebogruppen (p=0,005). Mortaliteten sänktes mest bland de patienter som var svårast sjuka, över 50 år samt i chocktillstånd.

Skillnader i protein C-nivån vid behandlingsstart påverkade inte mortaliteten.

Den allvarligaste biverkningen i studien var ökad blödningsrisk. I Xigrisgruppen råkade 24,9 procent ut för en blödningsincident, motsvarande siffra i placebogruppen var 17,7 procent. Allvarliga blödningsincidenter (intrakraniell blödning, livshotande blödning) förekom hos 3,5 procent av dem som fick Xigris och hos 2,0 procent av patienterna i placebogruppen.

Studien omfattade inte patienter med ökad blödningsrisk eller allvarlig co-morbiditet innan insjuknandet i sepsis.

Ändrade inklusionskriterier

Värderingen av denna enda placebokontrollerade studie försvåras av flera skäl. Dels ändrades tillverkningsproceduren för läkemedlet efter halva studietiden, dels förändrades inklusionskriterierna på så sätt att vissa patientkategorier (benmärgstransplanterade, organtransplanterade, metastaserande cancer och pankreatit) uteslöts. Denna grupp patienter var de som hade bäst effekt av läkemedlet.

Innan dessa förändringar gjordes förbättrade Xigris inte överlevnaden för studiepopulationen som helhet. Men i subgruppen med allvarlig sepsis visades en mortalitetssänkning redan innan förändringarna i protokollet gjordes.

Den subgrupp patienter i studien som hade störst minskning av mortaliteten var den med allvarligast sepsis, som var över 50 år och hade minst två sviktande organ.

Det finns även en hälsoekonomisk analys av Xigris som visar att kostnadseffektiviteten är störst vid behandling av denna grupp.

Inte validerat

I studien användes APACHE-II-systemet som beslutsgrund för att sätta in eller avstå från läkemedelsbehandling. Men detta poängsystem är inte validerat för det.

Per Sandkull, ST-läkare
Birgitta Norstedt Wikner, Specialistläkare
Avd för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset

Källa

Referenser finns i den utförliga granskningen av Xigris

Senast ändrad

Läkemedel
Drotrecogin alfa/aktiverat protein C (Xigris)

Företag
Eli Lilly AB

Godkänt för försäljning
2002-05-30

Publicerat
2003-03-27

Författare
Per Sandkull
avd klin farm, KS