Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smittrisker vid kroniska sår och hudlesioner

Kroniska sår och hudlesioner – till exempel atopiskt eksem, venösa bensår och trycksår – är alltid koloniserade med bakterier. Eksem är koloniserade med framför allt Staphylococcus aureus och de kroniska såren med såväl Staphylococcus aureus som gramnegativa coliforma stavar. Någon gång förekommer också betahemolyserande streptokocker grupp A (GAS) eller Pseudomonas aeruginosa. Detta är inte liktydigt med att patienten har en infektion. Kolonisationen innebär att de kroniska såren/hudlesionerna utgör en möjlig smittkälla. Om basala hygienrutiner inte tillämpas vid undersökning, omläggning och andra åtgärder som innebär kontakt med sår/hudlesion, finns risk för överföring av mikroorganismer till andra patienter genom indirekt kontaktsmitta. De bakterier som endast var koloniserande hos den ena patienten kan orsaka en symtomgivande infektion hos nästa.

Allt materiel som kommer i kontakt med sårsekret eller avstött hudepitel, till exempel förband, instrument, underlägg vid undersökning/behandling, sänglinne, handdukar, patientens kläder och vårdpersonalens plastförkläden, måste hanteras på ett sådant sätt att bakterier inte sprids.

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner har tre enkla beståndsdelar:

  • handdesinfektion före all patientkontakt och före rent arbete samt efter patientkontakt, efter smutsigt arbete och efter användning av handskar
  • handskar vid kontakt med urin, avföring, blod och sekret
  • engångsplastförkläde vid direkt kroppskontakt med patienten eller patientens säng och vid arbetsmoment som innebär risk att arbetsdräkten kontamineras med urin, avföring, blod och sekret.

För att kunna tillämpa basala hygienrutiner ska kortärmad arbetsdräkt användas och armbandsklocka, armband och ringar vara avtagna. Bandage, förband, stödskenor eller motsvarande får inte förekomma på händer eller underarmar.

Undersökning och omläggning av sår och andra hudlesioner ska ske med särskilda rutiner.

Då ren rutin tillämpas ska allt material dukas upp på en rengjord och desinfekterad yta och ett aseptiskt arbetssätt tillämpas. Det innebär bland annat att handskar byts efter borttagning av smutsigt förband och att höggradigt rena förband hanteras med höggradigt rena eller sterila instrument.

För handlingsprogram rörande anmälningspliktiga antibiotikaresistenta bakterier (MRSA, ESBL, VRE och ESBL-carba) hänvisas till Vårdgivarguiden.

Ann Tammelin

Senast ändrad 2018-06-29