Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut otitis media (AOM)

Definition

Purulent inflammation i mellanörat som har börjat plötsligt, är kortvarig och kan verifieras kliniskt.

Etiologi

Oftast orsakad av bakterier, vanligast är Streptococcus pneumoniae följt av Haemophilus influenzae.

Symtom

Öronvärk, skrikighet hos barn, ofta men inte alltid feber, irritabilitet, eventuellt sekretion från örat.

Diagnostik

Vid akut mediaotit är inspektion av trumhinnan helt avgörande för korrekt diagnostik. Enda undantaget är en perforerad mediaotit där sekretion från örat i kombination med typisk anamnes utgör diagnostiskt kriterium. Trumhinnan bedöms säkrast med öronmikroskop.

Säker AOM föreligger om trumhinnan är buktande, ogenomskinlig, färgförändrad och orörlig, eller om man ser purulent sekretion och en perforerad eller chagrinerad trumhinna.

Osäker AOM föreligger om trumhinnan inte kan bedömas eller om den är ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig men inte buktande.

Behandling

Grundprincip: vid misstanke om AOM bör läkarbedömning erbjudas inom ett dygn.

Säker AOM hos barn 1–12 år: aktiv exspektans med ny kontakt omgående vid försämring eller efter två-tre dagar vid utebliven förbättring.

Säker AOM hos barn under 1 år eller ungdomar och vuxna över 12 år: antibiotika utan exspektans.

Osäker AOM: aktiv exspektans med ny kontakt omgående vid försämring eller efter två–tre dagar vid utebliven förbättring.

Aktiv exspektans innebär smärtstillande vid behov och högläge. Analgetika i form av paracetamol och/eller ibuprofen ges om barnet är över sex månader. Vid utebliven förbättring inom två-tre dagar eller vid försämring bör antibiotika erbjudas. Eventuellt kan ett tidsbegränsat antibiotikarecept skrivas redan vid det initiala läkarbesöket att hämtas ut vid behov.

Undantag som motiverar antibiotikabehandling i alla åldersgrupper vid säker AOM:

 • barn som inte fyllt två år med bilateral AOM
 • perforerad AOM
 • förekomst av komplicerande faktor såsom svår värk trots analgetika, infektionskänslighet på grund av annan sjukdom/behandling, missbildning i ansiktsskelett eller inneröra, tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur, cochleaimplantat eller tidigare öronoperation (inte enbart plaströr)
 • barn med recidiverande AOM, 3 AOM/6 månader eller 4 AOM/år.

Vid osäker AOM och komplicerande faktor rekommenderas ytterligare diagnostik. Vid perforation tas nasofarynxodling och eventuellt odling från hörselgången.

Antibiotikabehandling

Barn

 • I första hand ges fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 5 dygn, max 1,6 g x 3.
 • Vid typ 1-allergi mot pc ges granulat till oral suspension erytromycin 10 mg/kg x 4 i 7 dygn, max 250 mg x 4. För barn som väger 25–35 kg är enterokapslar erytromycin 250 mg x 2 i 7 dygn ett alternativ. Absorptionen av erytromycin är lägre när läkemedlet ges som oral suspension än som kapslar varför doseringen blir olika beroende på beredningsformen.

Vuxna

 • I första hand ges fenoximetylpenicillin 1,6 g x 3 i 5 dygn.
 • Vid typ 1-allergi mot pc ges enterokapslar erytromycin 250 mg x 4 i 7 dygn.

Utredning

Onödig vid enstaka AOM.

Uppföljning

Kontroll efter tre månader görs av barn under 4 år som haft dubbelsidig AOM eller ensidig AOM + sekretorisk otitis media (SOM) på andra örat. Övriga behöver enbart kontrolleras vid misstanke om hörselnedsättning.

Terapisvikt vid AOM

Allmänt

Vid recidiv eller terapisvikt rekommenderas skärpt diagnostik med odling från nasopharynx och/eller öronsekret. Vid terapisvikt under pågående behandling med fenoximetylpenicillin bör framförallt infektion med H. influenzae eller Moraxella catarrhalis misstänkas. Penicillinresistens bland pneumokocker är en ovanlig orsak till terapisvikt. Betalaktamasbildning hos H. influenzae är inte ovanligt. M. Catarrhalis är alltid betalaktamasbildande. Vid terapisvikt rekommenderas i första hand amoxicillin. Tillägg av klavulansyra bör reserveras för odlingsverifierad H. influenzae med betalaktamasbildning eller M. catarrhalis. Tidigare antibiotikakurer ökar risken för bärarskap och infektion med resistenta bakterier.

Definition

Oförändrad, förvärrad eller på nytt uppblossande AOM trots minst tre dygns antibiotikabehandling.

Etiologi

H. influenzae, M. catarrhalis. I ovanliga fall pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin.

Symtom

Symtom, status och diagnoskriterier som vid enstaka AOM.

Diagnostik

räver skärpt diagnostik, använd om möjligt öronmikroskop eller remittera till akutmottagning vid osäkerhet om diagnosen. Compliance avseende antibiotikabehandling bör efterfrågas och nasofarynxodling utföras. Vid sprucken trumhinna med öronflytning rekommenderas odling från hörselgången.

Behandling

Analgetika i form av paracetamol och/eller ibuprofen om barnet är över 6 månader.

Barn

 • Amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3).

Vuxna

 • Amoxicillin 500–750 mg x 3 i 10 dygn, 28 tabletter räcker.

Vid penicillinallergi typ I ges antibiotikabehandling enligt tidigare odlingssvar om sådant finns, annars rekommenderas kontakt med ÖNH-specialist för eventuell paracentes och odling.

Uppföljning

Klinisk kontroll med inspektion av trumhinnorna efter 2–3 dagar, om möjligt med öronmikroskop.

Recidiv av AOM

Recidiv orsakas oftast av penicillinkänsliga pneumokocker eller icke betalaktamasbildande H. influenzae. I regel är det samma stammar som orskade primärinfektionen. En förlängd kur med fenoximetylpenicillin är då oftast tillräckligt.

Definition

Ny AOM inom en månad med symtomfritt intervall.

Symtom

Symtom, status och diagnoskriterier som vid enstaka AOM.

Diagnostik

Ompröva diagnosen. Kräver skärpt diagnostik, använd om möjligt öronmikroskop eller remittera till akutmottagning vid osäkerhet om diagnosen. Anamnes avseende andra infektioner, allergi, tidigare behandling, compliance och behandlingssvar. Nasofarynxodling rekommenderas.

Behandling

Analgetika i form av paracetamol eller ibuprofen om barnet är över 6 månader.

Barn

 • Fenoximetylpenicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn,
  (max 1,6 g x 3).
 • I andra hand amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3).

Vuxna

 • Fenoximetylpenicillin 1,6 g x 3 i 10 dygn.

Vid tidigare dåligt terapisvar på fenoximetylpenicillin och fynd av H. influenzae i NPH-odling ges

 • Amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn.

Vid pencillinallergi typ I, se enstaka episod av AOM.

Uppföljning

Som vid enstaka AOM.

Anmärkning
Vid fler än tre episoder av AOM under sex månader eller mer än fyra AOM under ett år eller mer än en AOM före 1 års ålder rekommenderas remiss till ÖNH-specialist.

Strama Stockholm genom Anna-Lena Fastén

Senast ändrad 2018-06-29