Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Influensa hos vuxna

Allmänt

Profylaktisk influensavaccination är den viktigaste åtgärden och rekommenderas årligen till alla personer som fyllt 65 år och till patienter med kroniska sjukdomar som hjärt- och/eller lungsjukdom, instabil diabetes mellitus, kraftigt nedsatt infektionsförsvar med flera.

Symtom

Hastigt insjuknande med påverkat allmäntillstånd, hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta.

Behandling

Behandlingen är oftast endast symtomatisk, till exempel paracetamol, ibuprofen eller ASA och vätska.

Antiviral behandling

För specifik antiviral behandling finns neuraminidashämmarna zanamivir och oseltamivir. Hos vuxna med hög feber och allmänpåverkan kan antiviral terapi övervägas vid lokal influensaepidemi. Behandlingen har visat sig ge en reduktion av influensarelaterade symtom med omkring en dag om behandling påbörjas inom 48 timmar efter symtomdebut. Preparaten används i begränsad omfattning inom Stockholms läns landsting.

Dokumentation saknas rörande behandlingseffekt för immunsupprimerade patienter. I denna patientgrupp förekommer sannolikt högre virusnivåer och längre duration av virusutsöndring. Det kan därför finnas skäl att sätta in behandling även senare än 48 timmar efter symtomdebut.

Vid behandling med oseltamir är biverkningarna övervägande gastrointestinala. Vid behandling med zanamivir finns risk för akut bronkospasm och/eller försämrad lungfunktion. Denna senare biverkan ses huvudsakligen hos patienter med underliggande astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Doseringsrekommendation av antivirala läkemedel för behandling av och profylax mot influensa.

Dosering vuxna

Zanamivir
Behandling 10 mg x 2
Profylax 10 mg x 1

Oseltamivir*
Behandling 75 mg x 2
Profylax 75 mg x 1

 

*För dosering vid nedsatt njurfunktion – se www.lakemedelsverket.se och Behandlingsrekommendationer vid influensa (profylax med antivirala medel)

Dödsfall i influensa beror främst på sekundär bakteriell pneumoni och drabbar framför allt personer över 65 års ålder. Allvarlig influensa kompliceras också ofta av samtidig bakteriell infektion. Pneumokocker är vanligaste patogen, men patienter som sjukhusvårdas för influensa, och framför allt patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, har ofta samtidig bakteriell pneumoni orsakad av S. aureus.

Vid insjuknande i pneumoni i anslutning till influensasjukdom rekommenderas därför antibiotikabehandling som också täcker S. aureus, exempelvis:

  • fenoximetylpenicillin 1g x 3 i kombination med flukloxacillin 1 g x 3.

Jonas Hedlund

Senast ändrad 2018-06-29