Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Asymtomatisk bakterieuri hos äldre

Prevalens

Prevalensen av asymtomatisk bakteriuri (ABU) bland äldre är hög. På särskilda boenden bedöms 15–30 procent av männen och 25–50 procent av kvinnorna ha ABU.

Allmänt

Randomiserade studier har visat att antibiotikabehandling av äldre med ABU inte minskar incidensen av symtomgivande urinvägsinfektion eller prevalensen av ABU. Vid kontroll med urinodling har bakterierna återkommit redan efter en vecka. Det finns en risk att mer aggressiva stammar får fäste i urinblåsan efter en antibiotikabehandling. Eftersom ABU är så vanligt förekommande hos den äldre befolkningen finns en påtaglig risk för överdiagnostik och överbehandling med urinvägsantibiotika hos dessa patienter, i synnerhet om urinstickor tas på oklara indikationer. Urinsticka bör därför tas endast efter läkarordination. Onödig antibiotikabehandling av en äldre person kan därtill leda till allvarlig Clostridium difficile-infektion.

Diagnostik

Att skilja asymtomatisk bakteriuri från symtomatisk bakteriuri hos gamla patienter med nedsatt kognitiv förmåga kan vara svårt. Ospecifika symtom som nedsatt aptit, konfusion, svaghet och trötthet är sällan uttryck för symtomgivande urinvägsinfektion.

För nedre urinvägsinfektion talar trängningar, sveda eller ökad miktionsfrekvens. Det kan vara svårt att få en tydlig anamnes av den dementa patienten men omgivningen kan notera ökad inkontinens, ökat antal toalettbesök eller att miktionen verkar göra ont.

En äldre person med försämrat allmäntillstånd och flanksmärta kan ha en övre urinvägsinfektion även om cystitsymtom saknas. Äldre får inte alltid feber vid övre urinvägsinfektion och kräkningar kan vara ett debutsymtom.

Urinodling rekommenderas alltid vid symtom på urinvägsinfektion hos män.

Hos kvinnor rekommenderas urinodling vid misstanke om övre urinvägsinfektion, vid recidiverande/ihållande cystitbesvär samt vid cystitsymtom efter sjukhus- eller utlandsvistelse.

Strama Stockholm genom Astrid Lundevall och Anna-Lena Fastén

Källa

  1. Pär-Daniel Sundvall. Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, 2014

Senast ändrad 2018-06-29