Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor

Akut cystit

Hos vuxna icke-gravida kvinnor är okomplicerad akut cystit ett ofarligt tillstånd som läker spontant inom en vecka hos cirka 30 procent av patienterna. Behandling med antibiotika erbjuds dem med svåra besvär eftersom det förkortar tiden med symtom. Patienter med lindriga till måttliga besvär kan i första hand pröva smärtstillande receptfria läkemedel, ökat vätskeintag och ibland ett antibiotikarecept i reserv. Risken att en nedre urinvägsinfektion ska ge upphov till en febril UVI (övre UVI, pyelonefrit) är liten.

Definition

Akut cystit, nedre urinvägsinfektion, är en inflammation i urinblåsan orsakad av bakterier.

Uretrit är en inflammation i uretra som kan vara ospecifik eller orsakas av sexuellt överförda organismer som klamydia, gonokocker eller mycoplasma genitalium. Uretrit förekommer även vid cystit/blåskatarr.

Etiologi

Escherichia coli och Staphylococcus saprophyticus är de vanligaste patogenerna vid okomplicerad cystit hos kvinnor. E. coli är allra vanligast och står för ungefär 80 procent av fallen. S. saprophyticus är mindre vanlig men ses hos kvinnor i fertil ålder i ökad frekvens under sensommar och höst jämfört med övrig tid på året.

Symtom

Typiska symtom är täta trängningar, sveda vid miktion och frekventa miktioner. Smärtor i nedre delen av buken och/eller korsryggen förekommer liksom subfebrilitet och makroskopisk hematuri.

Diagnostik

Hos icke-gravida kvinnor i fertil ålder med enstaka UVI och typiska symtom krävs oftast ingen ytterligare diagnostik. Då bör följande föreligga: minst två av symtomen täta trängningar, miktionssveda och frekventa miktioner i kombination med frånvaro av vaginala symtom, smärta i korsryggen eller feber.

Nitrittest och granulocytesterastest (urinsticka) bör utföras i alla övriga fall med mindre tydliga symtom. Är bägge testen negativa är det lämpligt att avvakta med behandling. Urinodling kan övervägas.

Urinodling bör på kvinnor göras vid febril UVI, recidiverande UVI, graviditet, behandlingssvikt och om patienten nyligen vårdats på sjukhus eller varit utomlands. För att odlingen ska bedömas vara positiv krävs växt av uropatogen bakterie med >10cfu/ml av samma bakterieart i korrekt taget prov från patient med symtom förenliga med urinvägsinfektion.

Vid misstanke om sexuell smitta bör provtagning för klamydia och eventuellt annan STI utföras.

Behandling

Vid lindriga besvär rekommenderas i första hand smärtlindrande receptfria läkemedel och ökat vätskeintag. Vid måttliga besvär kan patienten dessutom förses med ett antibiotikarecept i reserv. Vid svåra besvär ges antibiotika i syfte att förkorta tiden med symtom.

I de fall indikation för antibiotika föreligger är nitrofurantoin och pivmecillinam förstahandsmedel. Växelbruk rekommenderas. Trimetoprim är ett andrahandsval på grund av utbredd resistens. Kinoloner bör endast användas vid resistens mot övriga läkemedel.

Förstahandsval

Nitrofurantoin
50 mg x 3 i 5 dygn

Pivmecillinam*
400 mg x 2 i 3 dygn
200 mg x 3 i 5 dygn

*5 dygns behandling rekommenderas för postmenopausala kvinnor.

Andrahandsval

Trimetoprim
160 mg x 2 i 3 dygn

Escherichia coli är den vanligaste patogenen även hos äldre. Rekommenderade förstahandsantibiotika och behandlingstider vid nedre urinvägsinfektion för äldre kvinnor är samma som för yngre, det vill säga pivmecillinam och nitrofurantoin. Vid kraftigt nedsatt njurfunktion kan doserna behöva minskas. Nitrofurantoin saknar effekt vid GFR <40 ml/min. Hos äldre kvinnor är det alltid viktigt att överväga lokal östrogenbehandling, i synnerhet vid recidiverande urinvägsinfektioner.

Uppföljning

Uppföljning är inte nödvändig om patienten blir besvärsfri. Makroskopisk hematuri hos kvinnor över 40 år bör däremot alltid följas upp enligt standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägar.

Asymtomatisk bakteriuri (ABU)

Definition

Växt av >105 cfu/ml av samma bakterieart i två konsekutiva mittstråleprov hos kvinnor, eller vid ett tillfälle hos män, utan förekomst av urinvägssymtom. ABU orsakas av lågvirulenta bakterier som koloniserar urinvägarna och medför inte ökad sjuklighet.

Förekomst

Hos äldre är ABU mycket vanligt men det förekommer även i yngre åldersgrupper. Läs mer om ABU hos äldre »

Kvarkateter innebär alltid bakterieuri som inte ska behandlas vid symtomfrihet.

Behandling

ABU orsakas av lågvirulenta bakterier som koloniserar urinvägarna och medför inte ökad sjuklighet. ABU behandlas därför inte utom hos gravida och inför urologisk kirurgi. Behandling av ABU påverkar inte benägenhet för ABU men kan öka risken för symtomgivande urinvägsinfektion längre fram. Enbart illaluktande eller grumlig urin ska heller inte behandlas.

Strama Stockholm genom Astrid Lundevall och Anna-Lena Fastén

Källa

  1. Läkemedelsverket. UVI – Urinvägsinfektioner i öppenvård. Behandlingsrekommendation 2017

Senast ändrad 2018-06-29