Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Övre urinvägsinfektioner hos vuxna

Definition

Akut bakterieinfektion i urinvägarna innefattande även njurens parenkym.

Etiologi

Vid okomplicerad pyelonefrit hos kvinnor E. coli i cirka 90 procent. E. Coli drabbar även friska urinvägar. Staphylococcus saprophyticus förekommer också men är ovanlig som orsak till övre urinvägsinfektion. Sekundärpatogena bakterier är Proteus mirabilis, Pseudomonas- och Klebsiella-arter samt enterokocker. Förutsättningen för infektion med dessa bakterier är vanligen sjuka urinvägar med till exempel avflödeshinder, kateter eller konkrement. Proteus, Pseudomonas och Klebsiella spp kan vara stenbildande beroende på att dessa arter bildar ureas.

Symtom

Feber >38 °C, frossa och palpationsömhet över en av flankerna, sällan båda, är karakteristiskt. Diabetiker kan sakna flanksmärta. Symtom från urinblåsan, till exempel trängningar och dysuri kan ses initialt men behöver inte förekomma. Illamående och kräkningar är vanligt. Cirka en tredjedel av de äldre kan insjukna med kräkningar och diarré samt högt CRP och kan sakna feber och leukocytos.

Diagnostik

 • Nitrit och granulocytesterastest på urinen.
 • Urinodling med resistensbestämning ska alltid göras före insättande av antibiotika.
 • CRP >30 mg/l, vanligen högre.
 • Blododling x 2 på sjukhus.
 • Kreatinin för ev dosjustering av antibiotika.

För att odlingen ska bedömas vara positiv krävs växt av uropatogen bakterie såsom E. coli, Klebsiella, Proteus eller andra enterobakterier eller av Staphylococcus saprophyticus >103 cfu/ml av samma bakteriart i korrekt taget prov från patient med symtom förenliga med urinvägsinfektion. Växt av >105 cfu/ml har 80 procent specificitet och 95 procent sensitivitet för påvisande av urinvägsinfektion.

Behandling

Förstahandsval vid poliklinisk behandling är:

 • ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dygn för kvinnor, och 10–14 dygn för män
 • eller trimetoprim/sulfametoxazol (160 mg + 800 mg) x 2 i 10 dygn för kvinnor, 10–14 dygn för män. Bör undvikas som empirisk terapi på grund av hög resistens hos E. coli, avvakta odlingsvar.

Noteras bör att även ciprofloxacinresistensen ökar. I ett öppenvårdsmaterial ligger resistensen mot ciprofloxacin hos E. coli på över 10 procent.

Vid inneliggande vård och parenteral behandling:

 • cefotaxim 1 g x 3 +/- gentamicin 4,5 mg/kg engångsdos.

Tillägg av aminoglykosid ges endast till patienter med tecken till svår infektion, såsom påverkat sensorium, hypotoni, laktatstegring.

Många patienter som slutenvårdas kan också ges initial per oral behandling, med i första hand ciprofloxacin enligt ovan.

Behandlingstidens längd är beroende av svårighetsgrad.

Vid resistens mot ovanstående preparat ges:

 • ceftibuten 400 mg x 2 i 14 dygn. Observera att ceftibuten inte längre finns tillgängligt på recept i Sverige, men kan fås på licens. Detta innebär i praktiken att preparatet inte är ett alternativ utanför de sjukhuskliniker som har licens och lagrar preparatet.

Vid växt av enterokocker ges:

 • amoxicillin 500 mg x 3 i 10–14 dygn.

Vid nedsatt njurfunktion och hos äldre kan dosjustering behöva göras.

Vid njursvikt och graviditet rekommenderas cefalosporinpreparat.

Flertalet patienter kan behandlas polikliniskt. Parenteral antibiotikabehandling på sjukhus kan vara indicerad hos äldre och/eller allmänpåverkade patienter, gravida och diabetiker. Parenteral behandling kan också komma i fråga i de fall då multiresistenta bakterier gör att perorala behandlingsalternativ saknas.

Uppföljning

Om infektionen inte läker ut eller förbättras på given behandling görs mätning av residualurin samt ultraljud eller datortomografi av njurar.

Under förutsättning att patienten är kliniskt helt återställd en månad efter behandling är uppföljande urinodling generellt inte nödvändigt. Undantag är genomgången infektion med ureaspositiv bakterie som Proteus, Morganella, Klebsiella eller Psuedomonas samt hos gravida kvinnor.

Endast efter recidiverande övre urinvägsinfektion rekommenderas radiologisk utredning. Observera risken med hög stråldos hos unga människor. Män bör i efterförloppet av recidiv bedömas av urolog och utredningen eventuellt kompletteras med cystoskopi.

Jesper Ericsson

Källa

 1. Kärkkäinen UM, Ikäheimo R, Katila ML, Siitonen A: Recurrence of urinary tract infections in adult patients with community-acquired pyelonephritis caused by E. coli: 1 year follow-up. Scand J Infect. Dis 2000:32:495-499. PubMed
 2. Colgan R, Williams M, Johnson JR: Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women: Am Fam Physician 2011 Sep 1:84 (5):519-26. PubMed
 3. Wagenlehner F, Wullt B, Perletti G: Antimicrobials in urogenital infections. Int J Antimicrob Agents 2011:385:3-10. PubMed
 4. Sandberg T, Skoog G, Hermansson AB, Kahlmeter G, Kuylenstierna N, Lannergård A, et al. Ciprofloxacin for 7 days versus 14 days in women with acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet 2012;380:484-490. PubMed
 5. Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram om UVI 2013
 6. Strama nationell. Febril UVI/pyelonefrit – kvinnor

Senast ändrad 2018-07-05