Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Recidiverande cystit hos kvinnor

Definition

Med recidiverande infektion avses minst två urinvägsinfektioner det senaste halvåret eller minst tre infektioner det senaste året.

Diagnostik

Urinodling med resistensbestämning bör alltid göras. För positiv odling krävs växt av primärpatogen bakterie som Escherichia coli eller Staphylococcus saprophyticus >10cfu/ml eller annan bakterie >10cfu/ml av samma bakterieart i korrekt taget prov från patient med symtom förenliga med urinvägsinfektion.

Utredning

Efterhör miktionsvanor och sexualvanor. STI bör uteslutas. Tidigare stensjukdom, återkommande infektion med ureasproducerande bakterier, känd urinvägsanomali eller tidigare urinvägskirurgi bör leda till vidare utredning. Vid misstanke om sten görs DT-urografi och vid misstanke om blåsdysfunktion urodynamisk utredning. Hos postmenopausala kvinnor är det också lämpligt med gynekologisk undersökning. Makroskopisk hematuri utreds enligt Standardiserade vårdförlopp cancer i urinblåsan och övre urinvägar.

Behandling/Profylax

Postcoital blåstömning, byte av preventivmetod och lokalt östrogen till postmenopausala kvinnor kan prövas. Postcoital eller kontinuerlig antibiotikaprofylax kan också vara effektiv även om det finns nackdelar i form av resistensutveckling och biverkningar. Som kontinuerlig profylax ges i första hand nitrofurantoin eller trimetoprim i sex månader. Självinitierad terapi med recept i reserv har också i många fall visat sig fungera bra. Det saknas stöd för att tranbärsjuice eller metenaminhippurat skulle ha någon effekt mot recidiverande UVI.

Strama Stockholm genom Astrid Lundevall och Anna-Lena Fastén

Källa

  1. Läkemedelsverket. UVI – Urinvägsinfektioner i öppenvård. Behandlingsrekommendation 2017

Senast ändrad 2018-06-29