Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Urinvägsinfektion och kateterbruk

Ren intermittent kateterisering

Ren intermittent kateterisering (RIK) är bättre än permanent kateter ur infektionssynpunkt. Bakteriuri med fynd av hudflora eller vanliga nedre urinvägspatogener är vanlig. Asymtomatisk bakteriuri behandlas inte. Symtomgivande UVI handläggs som hos kateterfria individer.

Kvarkateter

Suprapubisk kateter är bättre än uretrakateter ur infektionssynpunkt. Kateterns suprapubiska ingångsport ger sällan möjlighet till direktkontakt mellan koloniserande bakterier och blodbanan.

Vid användning av kvarkateter finns efter några dygn alltid bakteriuri och vid uretrakateter förekommer ofta flera bakteriearter samtidigt. Pyuri är också vanlig. Asymtomatisk bakteriuri hos kateterbärare ska inte behandlas.

Med uretrakateter kan symtom som sveda, trängningar och urinläckage uppstå på grund av mekanisk påverkan, vilket försvårar bedömningen av en eventuell urinvägsinfektion. UVI är sannolikt vid feber och nytillkomna symtom från urinvägarna, vid feber och stopp i urinflödet eller vid feber i samband med kateterbyte.

Vid nytillkomna symtom från de nedre urinvägarna utan feber är byte av kateter ofta tillräcklig åtgärd. Vid misstänkt UVI med feber bör katetern bytas och odling utföras. I väntan på odlingssvar ges i första hand ciprofloxacin i sju dagar.

Antibiotikaprofylax vid kateterbyte bör erbjudas patienter som drabbats av febril UVI vid kateterbyte.

Urinprov för odling kan tas på två olika sätt. Det bästa är att avlägsna den gamla katetern och sätta en ny ur vilken blåsurin tillvaratas. Annars kan silikon- och latexkatetrar punkteras nedanför förgreningsstället efter att slangen varit avstängd i 30 minuter.

Rutinmässig spolning av kvarkateter gör ingen nytta.

Strama Stockholm genom Anna-Lena Fastén

Källa

  1. Läkemedelsverket. UVI – Urinvägsinfektioner i öppenvård. Behandlingsrekommendation 2017

Senast ändrad 2018-06-29