Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beräkning av barndos

Som ett mått på barnets läkemedelsexposition via bröstmjölk, "barndosen", presenteras antingen en barndos beräknad på intag av en liter mjölk eller den viktjusterade maternella dosen. Denna beräknas enligt följande formel, under antagandet att barnet dricker 150 ml mjölk/kg/dygn och att modern väger 60 kg.

Relativ barndos

Senast ändrad 2018-09-20