Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aklidinium

Klassificering: 2

Preparat: Bretaris Genuair, Duaklir Genuair, Eklira Genuair

ATC kod: R03AL05, R03BB05

Substanser: aklidinium, aklidiniumbromid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Aklidiniums låga biotillgänglighet, vid oral administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Eftersom amningsdata saknas rekommenderas dock uppmärksamhet på ev antikolinerga biverkningar hos barnet.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.