Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenobarbital

Klassificering: 3

Preparat: Fenemal Meda, Fenobarbital APL, Luminal

ATC kod: N03AA02

Substanser: fenobarbital, fenobarbitalnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög även vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 135 %(1-3). Koncentrationer upp till 222 µmol/L (terapeutiskt intervall 60-180 µmol/L)  har uppmätts hos åtta barn (4-6). På grund av studiernas upplägg går det inte att utläsa hur många barn som inte haft några negativa effekter. Sedering, matningssvårigheter, dålig viktuppgång och methemoglobinemi har beskrivits hos sammanlagt sju ammade barn (4,5,7-9,13). Efter exponering in utero eller vid abrupt avslutad amning har utsättningsreaktioner såsom muskulär hypertoni, tremor, excitation, orolighet och kramper beskrivits hos barnen (4,6,10,11). Ett dödsfall finns beskrivet, där man misstänkt att sedering på grund av fenobarbital kan ha bidragit till spädbarnets död (12). I flera av ovan nämnda fall har modern dock intagit flera antiepileptika samtidigt.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. WESTERINK D, GLERUM JH. [SEPARATION AND MICRODETERMINATION OF PHENOBARBITAL AND PHENYTOIN IN HUMAN MILK]. Pharm Weekbl. 1965;100:577-83. PubMed
 2. Horning MG, Stillwell WG, Nowlin J, Letratanangkoon K, Stillwell RN, Hill RM. Identification and quantification of drugs and drug metabilites in human breast milk using GC-MS_COM methods. Mod Probl Paediat. 1975;15:73-79.
 3. Shimoyama R, Ohkubo T, Sugawara K. Characteristics of interaction between barbiturate derivatives and various sorbents on liquid chromatography and determination of phenobarbital in Japanese human breast milk. J Liq Chromatogr Relat Technol 2000;23:587-599.
 4. Kuhnz W, Koch S, Helge H, Nau H. Primidone and phenobarbital during lactation period in epileptic women: total and free drug serum levels in the nursed infants and their effects on neonatal behavior. Dev Pharmacol Ther 1988;11(3):147-154 PubMed
 5. Pote M, Kulkarni R, Agarwal M. Phenobarbital toxic levels in a nursing neonate. Indian Pediatr 2004;41(9):963-964 PubMed
 6. Knott C, Reynolds F, Clayden G. Infantile spasms on weaning from breast milk containing anticonvulsants. Lancet 1987;2(8553):272-273 PubMed
 7. Granstrom ML, Bardy AH, Hiilesmaa VK. Prolonged feeding difficulties of infants of primidone mothers during neonatal period: preliminary results from the Helsinki study. In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 357-358.
 8. Kaneko S, Suzuki K, Satoh K, Ogawa Y, Nomura Y. The problems of antiepileptic medication in the neonatal period: is breast-feeding advisable? In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 343-348.
 9. Finch E, Lorber J. Methaemoglobinaemia in the newborn probably due to phenytoin excreted in human milk. J Obstet Gynaecol Br Emp 1954;61(6):833-4. PubMed
 10. Göpfert-Geyer I, Koch S, Rating D, Jager-Roman E, Hartmann A, Jacob S et al. Delivery, gestation, data at birth, and neonatal period in children of epileptic mothers. In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 179-187.
 11. Rauchenzauner M, Kiechl-Kohlendorfer U, Rostasy K, Luef G. Old and new antiepileptic drugs during pregnancy and lactation--report of a case. Epilepsy Behav. 2011;20:719-20. PubMed
 12. Juul S. [Barbiturate poisoning via breast milk?]. Ugeskr Laeger 1969;131(51):2257-2258 PubMed
 13. Tyson RM, Shrader EA, Perlman HH . Drugs transmitted through breast milk II Barbiturates. J Pediatr . 1938;13:86-90.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter