Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flukonazol

Klassificering: 2

Preparat: Diflucan, Diflucan®, Fluconazol Actavis, Fluconazol Aurobindo, Fluconazol Bluefish, Fluconazol Copyfarm, Fluconazol Fresenius Kabi, Fluconazol Hexal, Fluconazol HEXAL, Fluconazol Krka, Fluconazol Pharmathen, Fluconazol Takeda, Fluconazol Villerton, Fluconazole Accord, Fluconazole B. Braun, Fluconazole Baxter, Flukonazol 2care4, Flukonazol Ebb, Flukonazol Medartuum, Flukonazol Mylan, Solona

ATC kod: J02AC01

Substanser: flukonazol

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepad dosering bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t. ex. hud och gastrointestinala). Vid klinisk misstanke om biverkan kan koncentrationsbestämning hos barnet övervägas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 41% (1, 2). Barndosen beräknas till max 7 mg/L (maternell dos 150-200 mg)(motsvarar ca 1/3 av terapeutisk dos). Mag-tarmbesvär och hudutslag har rapporterats hos sju ammade barn (3). Förhöjda leverenzymer har rapporterats hos ett ammande barn efter långtidsbehandling av modern (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Force RW. Fluconazole concentrations in breast milk. Pediatr Infect Dis J. 1995;14:235-6. PubMed
  2. Schilling CG, Seay RE, Larson TA. Excretion of fluconazole in human breast milk. Pharmacotherapy 1993;13:287-287. Abstract.
  3. Moorhead AM, Amir LH, O'Brien PW, Wong S. A prospective study of fluconazole treatment for breast and nipple thrush. Breastfeed Rev. 2011;19:25-9. PubMed
  4. Bodley V, Powers D. Long-term treatment of a breastfeeding mother with fluconazole-resolved nipple pain caused by yeast: a case study. J Hum Lact. 1997;13:307-11. PubMed
  5. Produktresumé Flukonazol (Flukonazol Nycomed) (SPC) (Takeda Pharma) (citerad 2015-03-19)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.