Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadodiamid

Klassificering: 2

Preparat: Omniscan

ATC kod: V08CA03

Substanser: gadodiamid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Generellt utsöndras mycket små mängder av gadolinium i bröstmjölk vid användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Men eftersom gadodiamid har associerats med en ökad risk för nefrogen systemisk fibros rekommenderas amningsuppehåll under 24 timmar efter dos.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk för gadodiamid saknas. Kliniska data på barn saknas (kliniska data finns endast för gadopentetsyra). Generellt utsöndras mycket små mängder av gadolinium i bröstmjölk vid användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Användning av gadoliniumkontrastmedel har dock associerats med nefrogen systemisk fibros (NSF) och för de gadoliniumkontrastmedel som anses ge en hög risk för NSF (gadodiamid och gadopentetsyra) rekommenderas amningsuppehåll i 24 timmar på grund av risk för ackumulering av gadolinium hos spädbarn med omogen njurfunktion (1-3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. European Medicines Agency. Assessment report for Gadolinium-containing contrast agents . EMA.
  2. Läkemedelsverket. Kontrastmedel med Gadolinium och risk för nefrogen systemisk fibros (NSF).
  3. European Society of Urogenital Radiology. ESUR guidelines on contrast media. 2012. http://www.esur.org/guidelines/

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter