Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadopentetsyra

Klassificering: 2

Preparat: Magnevist, Magnevist®

ATC kod: V08CA01

Substanser: gadopentetatdimeglumin, gadopentetsyra

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Generellt utsöndras mycket små mängder av gadolinium i bröstmjölk vid användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Men eftersom gadopentetsyra har associerats med en ökad risk för nefrogen systemisk fibros rekommenderas amningsuppehåll under 24 timmar efter dos.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 18 kvinnor kan den relativa barn(medel)dosen beräknas till ca 1,5 %. Dock var den hos en av dessa 18 kvinnor ca 13,2% (1). Hos dessa 18 kvinnor motsvarade den kumulativa mängd gadolinium som uppmättes i bröstmjölk maximalt 0,04% av den till modern intravenöst givna dosen (0,1 mmol/kg) av gadopentetsyra. Hos två andra kvinnor kunde den relativa barndosen beräknas till maximalt 0,79 % (2, 3). Användning av gadoliniumkontrastmedel har dock associerats med nefrogen systemisk fibros (NSF) och för de gadoliniumkontrastmedel som anses ge en hög risk för NSF (gadodiamid och gadopentetsyra) rekommenderas amningsuppehåll i 24 timmar på grund av risk för ackumulering av gadolinium hos spädbarn med omogen njurfunktion (4-6).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Kubik-Huch RA, Gottstein-Aalame NM, Frenzel T, Seifert B, Puchert E, Wittek S et al. Gadopentetate dimeglumine excretion into human breast milk during lactation. Radiology. 2000;216:555-8. PubMed
  2. Rofsky NM, Weinreb JC, Litt AW. Quantitative analysis of gadopentetate dimeglumine excreted in breast milk. J Magn Reson Imaging. 1993;3:131-2. PubMed
  3. Schmiedl U, Maravilla KR, Gerlach R, Dowling CA. Excretion of gadopentetate dimeglumine in human breast milk. AJR Am J Roentgenol. 1990;154:1305-6. PubMed
  4. European Medicines Agency. Assessment report for Gadolinium-containing contrast agents . EMA.
  5. Läkemedelsverket. Kontrastmedel med Gadolinium och risk för nefrogen systemisk fibros (NSF).
  6. European Society of Urogenital Radiology. ESUR guidelines on contrast media. 2012. http://www.esur.org/guidelines/

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter