Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kalcitriol

Klassificering: 2

Preparat: Calcijex, Calcijex AbbVie, Rocaltrol, Rocaltrol Validus, Rocaltrol®

ATC kod: A11CC04

Substanser: kalcitriol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser av kalcitriol. Monitorering av serumkalciumnivåerna hos modern och det ammade barnet rekommenderas.

Bakgrund

Kalcitriol är den aktiva formen av vitamin D. Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn vid behandling av modern med doser upp till 1,5 mikrogram/dag av kalcitriol (1,2,3). Dosbehovet av kalcitriol kan minska hos ammande kvinnor med hypoparatyreoidism (3,4,5). Rekommenderat dagligt intag av vitamin D för spädbarn är 10 mikrogram/dag (6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Caplan RH, Wickus GG. Reduced calcitriol requirements for treating hypoparathyroidism during lactation A case report. J Reprod Med. 1993;38:914-8. PubMed
  2. Callies F, Arlt W, Scholz HJ, Reincke M, Allolio B. Management of hypoparathyroidism during pregnancy--report of twelve cases. Eur J Endocrinol. 1998;139:284-9. PubMed
  3. Cundy T, Haining SA, Guilland-Cumming DF, Butler J, Kanis JA. Remission of hypoparathyroidism during lactation: evidence for a physiological role for prolactin in the regulation of vitamin D metabolism. Clin Endocrinol (Oxf). 1987;26:667-74. PubMed
  4. Caplan RH, Beguin EA. Hypercalcemia in a calcitriol-treated hypoparathyroid woman during lactation. Obstet Gynecol. 1990;76:485-9. PubMed
  5. Sweeney LL, Malabanan AO, Rosen H. Decreased calcitriol requirement during pregnancy and lactation with a window of increased requirement immediately post partum. Endocr Pract. 2010;16:459-62. PubMed
  6. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-D-vitamin/) (citerad 131108).

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.