Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kodein

Klassificering: 2

Preparat: Altermol, Ardinex®, Burana Comp, Citodon®, Citodon® forte, Citodon® minor, Codalvonil, Kodein Alternova, Kodein Meda, Kodeinfosfat APL, Panocod®, Paracetamol/Kodein Evolan, Spasmofen®, Treo® comp

ATC kod: A07DA, N02AG01, N02AJ06, N02AJ08, N02AJ09, R05DA04

Substanser: kodein, kodein n-oxid, kodeinfosfat, kodeinfosfat anhydrat, kodeinfosfathemihydrat, kodeinfosfatseskvihydrat, kodeinhydrobromid, kodeinhydrokloriddihydrat, kodeinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då risk för centralnervös påverkan inte kan uteslutas avrådes från amning vid upprepad dosering.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 8 % (1,2).  Plasmakoncentrationer på max 4,5 ng/mL kodein och 2,2 ng/mL morfin uppmättes hos elva ammade barn (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 73 ammade barn (3,4). Apné (10 st) (5,6), CNS-depression (17 st) (3), somnolens (9 st) (4,10), irritabilitet (1 st) (4), förstoppning (2 st) (4), bradykardi (6 st) (6,8), cyanos (6 st) (6) och andningsstillestånd (2 st) (10) har rapporterats hos ammade barn. Barnen som fick biverkningar hade ammats av mödrar som fått högre doser och behandlats under längre tid än de mödrar vars barn inte fick några biverkningar (9). En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett 13 dagar gammalt spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare (och därför bildade mycket av metaboliten morfin) (7).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Findlay JW, DeAngelis RL, Kearney MF, Welch RM, Findlay JM. Analgesic drugs in breast milk and plasma. Clin Pharmacol Ther 1981;29(5):625-633. PubMed
  2. Meny RG, Naumburg EG, Alger LS, Brill-Miller JL, Brown S. Codeine and the breastfed neonate. J Hum Lact 1993;9(4):237-240. PubMed
  3. Madadi P, Ross CJ, Hayden MR, Carleton BC, Gaedigk A, Leeder JS et al. Pharmacogenetics of neonatal opioid toxicity following maternal use of codeine during breastfeeding: a case-control study. Clin Pharmacol Ther 2009;85(1):31-35. PubMed
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  5. Davis JM, Bhutari UK. Neonatal apnea and maternal codeine use. Pediatr Res 1984;19:170A.
  6. Naumburg EG, Meny RG. Unexplained neonatal apnea, bradycardia, cyanosis, an association with opioids in breast milk. Clin Res 1987;35(1):79A.
  7. Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368(9536):704. PubMed
  8. Smith JW. Codeine-induced bradycardia in a breast-fed infant. Clin Res 1982;30:259A. Abstract.
  9. Ciszkowski C, Madadi P, Sistonen J et al. The incidence of CNS depression of neonates breastfed by mothers receiving codeine for postpartum analgesia. Clin Pharmacol Ther. 2011;89 (Suppl 1)(1):S94.
  10. Lam J, Matlow JN, Ross CJ, Hayden MR, Carleton BC, Madadi P. Postpartum maternal codeine therapy and the risk of adverse neonatal outcomes: the devil is in the details. Ther Drug Monit. 2012;34(4):378-80. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.