Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nefazodon

Klassificering: 3

Preparat: Nefazodon, Nefazodone Ranbaxy, Nefazodone Teva

ATC kod: N06AX06

Substanser: nefazodon, nefazodonhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes så länge kliniska data saknas. Eventuella långtidseffekter av dopaminantagonister på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på koncentrationer mätta i mjölk hos sex mödrar har en relativ barndos på 1-6% beräknats. En fallrapport beskriver ett prematurt barn som uppvisade symtom i form av sömnighet, slöhet, dåligt födointag och svårighet att hålla normal kroppstemperatur (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Drugline nr 21800, 2005-02-08. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.