Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ramipril

Klassificering: 2

Preparat: Ramipril Actavis, Ramipril Arrow, Ramipril Aurobindo, Ramipril HEXAL, Ramipril Krka, Ramipril Orifarm, Ramipril Ranbaxy, Ramipril ratiopharm, Ramipril Sandoz, Ramipril STADA, Ramipril Teva, Ramipril Winthrop, Ramipril/Hydrochlorothiazide Krka, Ramipril/Hydroklortiazid 2care4, Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, Ramipril/Hydroklortiazid Alternova, Ramipril/Hydroklortiazid Ebb, Ramipril/Hydroklortiazid HEXAL, Ramipril/Hydroklortiazid Orifarm, Riprosil, Triatec®, Triatec® comp, Triatec® comp mite

ATC kod: C09AA05, C09BA05

Substanser: ramipril

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Publicerad amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med ramipril under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t.ex. hypotoni).

Bakgrund

Enligt tillverkaren överförs endast en mycket liten dos via bröstmjölken till barnet (1). Dock saknas publicerad dokumentation om övergång till bröstmjölk varför ingen relativ barndos kan beräknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Ramipril (Triatec) (SPC), Sanofi

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.