Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vilanterol

Klassificering: 2

Preparat: ANORO ELLIPTA, RELVAR ELLIPTA, Trelegy Ellipta

ATC kod: R03AK10, R03AL03, R03AL08

Substanser: vilanterol, vilanteroltrifenatat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Uppmärksamhet på eventuella biverkningar hos barnet så som takykardi rekommenderas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Vilanterol (Anoro) (SPC) GSK.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.