Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 07666

Publicerat 1990-11-14

Fråga

Kan Plendil (felodipin) ges under amningsperioden?
Bakgrund: En nyförlöst mamma med hypertoni behandlas med Plendil (felodipin). Barnet är fött i vecka 35 och väger 1960 gram.

Svar

En liknande fråga har tidigare inkommit till läkemedelsinformationsenheten i Lund [1]. Då fanns inga data huruvida felodipin passerar över i modersmjölk eller inte. Av detta skäl rekommenderade då tillverkaren inte Plendil under amning. Med utgångspunkt från likheter med andra kalciumantagonister, som till exempel nifedipin som är mycket likt felodipin vad gäller kemisk fysikaliska egenskaper, drogs dock slutsatsen att barnet skulle exponeras för så små mängder av felodipin att någon risk inte torde föreligga [1]. Ny kontakt med tillverkaren [2] verifierar detta antagande. Tillverkaren har opublicerade data där koncentrationen i bröstmjölk jämförts med serumkoncentration hos flera ammande kvinnor. Från dessa data kan konkluderas att den totala mängden felodipin som överförs i bröstmjölk utgör en obetydlig del av den dos av felodipin som ges till modern under en 24-timmarsperiod. Nivåerna i moderns plasma och i bröstmjölk var ungefär desamma och maximalt beräknades bröstmjölken kunna innehålla 50 nmol/L. I ett typexempel hade modern maximalt 9.9 nmol/L medan koncentrationen i bröstmjölk var maximalt 6 nmol/L. Dessa uppgifter tyder alltså på att små mängder felodipin går över i bröstmjölk och att amning inte bör utgöra någon risk för barnet vid normaldosering av felodipin till modern.

Sammanfattning

I likhet med andra kalciumantagonister som till exempel nifedipin går felodipin över i bröstmjölk. Befintliga data tyder dock på att barnet exponeras för så små mängder att någon risk vid amning inte torde föreligga.

Danielsson B
Alvan G

Referenser

  1. Drugline nr 07086 (år 1989)
  2. Prof Per Lundborg, Hässle Läkemedel AB, personlig kontakt

Senast ändrad 2018-09-20