Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 11001

Publicerat 1994-04-20

Fråga

Finns det några risker med moderna antihistaminer, Teldanex (terfenadin), Clarityn (loratadin) eller Pulmicort/Rhinocort (budesonid) under amning?

Svar

Denna fråga är tidigare utredd vid läkemedelsinformationscentralerna (1-7). För glukokortikoider som grupp gäller att en mycket liten del av moderns dos utsöndras i bröstmjölken. Det finns inga hållpunkter för att några ogynnsamma effekter hos det ammade barnet har uppstått på grund av moderns medicinering med terapeutiska doser av glukokortikoider i aerosolform.

Vid förnyad litteratursökning har ytterligare två referenser vad gäller antihistaminerna återfunnits. I en studie av loratadinutsöndring i bröstmjölk har man kommit fram till att halten är sådan att dosen till det ammade barnet som högst torde ligga mellan 0.46 och 0.67 procent av den vuxna dosen (8). I en liknande studie för terfenadin konstaterar man att barnets exposition för terfenadin via bröstmjölken ej borde överstiga 0.45 procent (9). (Viktskorrigerad dos i bägge fallen.) Dessa studier verifierar snarast tidigare uppgifter att den vuxnas dos av ovannämnda antihistaminer utsöndras i bröstmjölk endast till en mycket liten del. Dock rekommenderas fortfarande behandling endast på strikta indikationer på grund av den begränsade dokumentationen av de moderna antihistaminerna i detta avseende.

Sammanfattning

Den mängd glukokortikoider (Rhinocort, Pulmicort) som utsöndras i bröstmjölk vid amning anses inte utgöra någon risk för skada för barnet. För moderna antihistaminer (terfenadin, loratadin) är erfarenheterna fortfarande begränsade. Dosen av ovannämnda antihistaminer till barnet via bröstmjölken beräknas till högst 0.45-0.67 procent (viktskorrigerad) av den vuxnas dos. Risk för påverkan på barnen synes osannolik med terapeutiska doser.

Lennestål R
Dahlqvist R

Referenser

  1. Drugline nr 06657 (år 1989)
  2. Drugline nr 06103 (år 1988)
  3. Drugline nr 06387 (år 1988)
  4. Drugline nr 04304 (år 1984)
  5. Drugline nr 10814 (år 1993)
  6. Drugline nr 04433 (år 1984)
  7. Drugline nr 03281 (år 1982)
  8. Hilbert J, Radwanski E, Affrime MB, Perentesis G, Symchowicz S, Zampaglione N: Excretion of loratadine in human breast milk. J Clin Pharmacol 1988; 28: 234-39
  9. Lucas, Jr BD, Purdy CY, Scarim SK, Benjamin S, Robbins MF: Terfenadine breast milk excretion and pharmacokinetics in lactating women (abstract). Pharmacotherapy 1992; 12: 506

Senast ändrad 2018-09-20