Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 11053

Publicerat 1993-10-19

Fråga

Är Imovane (zopiclon) förenligt med amning?

I det aktuella fallet är det en kvinna som tar en tablett Imovane 5 mg till natten. Hon pumpar ut nattens mjölk och kastar på morgonen och ammar nästa mål. Barnet är 7 veckor gammalt.

Svar

Imovane (zopiclon) tillhör amningsgrupp IVb i FASS (1). Detta innebär att uppgift om passage över i modersmjölk är otillräcklig för att bedöma risken för barnet.

Vid sökning i databasen Medline återfanns en artikel där man undersökt 12 nyförlösta (2-6 dygn efter förlossningen) ammande mödrar som gavs en engångsdos av zopiclon tabletter på 7.5 mg (2). Dosen gavs på kvällen mellan kl 21-23 och amningen avbröts fram till kl 7 påföljande morgon. Prover på bröstmjölk och plasma togs flera gånger under natten. Tiden för maximal koncentration (Tmax) för zopiclon i bröstmjölk inföll cirka 3 timmar efter intag av zopiclon vilket var signifikant senare än Tmax för plasma. Eliminationshalveringstiden skiljde sig inte signifikant mellan bröstmjölk och plasma. Då man antog att barnets absorption av zopiclon var 100 procent beräknades ett medelvärde på bröstmjölkskoncentrationen vara 1.4 procent av den av modern intagna dosen. Man uppfattade inget onormalt hos de nyfödda barnen som ammades. Författarna ansåg att denna studie har visat att mängden zopiclon som tillförts barnet vid bröstmjölken är minimal efter en enkeldos. Någon undersökning av spädbarnens halter av zopiclon gjordes ej. Sammanfattningsvis menade författarna att då zopiclon förskrivs till ammande mödrar skall det användas endast för tillfälligt bruk (2). Några uppgifter om vilka halter som uppträder i bröstmjölk vid kontinuerlig medicinering finns inte.

I det aktuella fallet, där modern endast tar en tablett a 5 mg till natten och pumpar ut den mjölk som bildas fram till morgonen därpå torde risken att barnet får i sig någon mängd av betydelse vara mycket liten om förhållandena är desamma som vid tillförsel av enkeldoser. Generellt gäller dock för läkemedelsanvändning under pågående amning att fördelarna bör vägas mot eventuella risker för barnet och att indikationen alltid skall prövas. Barnets reaktioner på den givna medicineringen skall alltid bedömas.

Sammanfattning

Det finns en uppgift i litteraturen från 12 ammande nyförlösta mödrar att man beräknat att barnet totalt får i sig cirka 1.4 procent av moderns intagna enkeldos av zopiclon. Det finns inga undersökningar av spädbarnets elimination av läkemedel. Rekommendationen är att zopiclon endast skall ges sporadiskt till ammande mödrar.

Sandquist Larsson I
Liedholm H

Referenser

  1. FASS. 1993; sid 460-1
  2. Matheson I, Sande HA, Gaillot J. The excretion of zopiclone into breast milk. Br J Clin Pharmacol 1990; 30: 267-71

Senast ändrad 2018-09-20